Standpunt ChristenUnie nieuwe afvalbeleid.

header-afval.png
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 30 oktober 2019 om 14:10

Standpunt ChristenUnie nieuwe afvalbeleid.

De gemeente Altena heeft de ambitie afval zoveel mogelijk te benutten als grondstof en zet in op maximaal scheiden. Om die ambitie waar te maken kom het college met een voorstel voor aanpassingen voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.Als ChristenUnie staan we achter de ambitie, wij willen ook minder afval, afval benutten als grondstof en maximaal scheiden. Maar wij vinden dat er in het plan van het college te weinig aandacht en onderbouwing is voor het stimuleren van het verminderen en het beter scheiden van afval. Onderdelen van het voorstel bewerken eerder het tegenovergestelde, zoals betalen voor het legen van de groene container.

Wij zijn tegen het betalen per lediging van de groene container. Dit werkt averechts. Waarom zou je nog meer groen uit de grijze container houden?

Voor beide containers moet je volgens het college gaan betalen.

In het huidige systeem betaal je per lediging een bedrag voor de grijze container. Voor de groene betaal je niet. Toch bestaat het afval in de grijze container nog voor 40 % uit groenafval (groen, etensresten)! Het college denkt dat mensen minder groen in de grijze gaan doen door voor het ledigen van de groene container ook per lediging een bedrag te rekenen. Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk! En tegenstrijdig! Meer scheiden en minder beloning!

Wij stellen daarom het volgende alternatief voor:

  1. Geen betaling voor het ledigen van de GFT-container
  2. Verhogen van het vastrechttarief
  3. Verhogen van het tarief voor de grijze container
  4. Campagne voeren om meer GFT uit de grijze container te krijgen.

Hiermee wordt naar onze mening een betere financiële prikkel gerealiseerd met een naar verwachting bijbehorend resultaat van meer afvalscheiding en minder restafval.

Waarom minder restafval? De landelijke overheid heeft doelen gesteld voor de vermindering van het afval, afval benutten als grondstof, maximale scheiding van het afval. Dit heeft de naam VANG gekregen: Van Afval Naar Grondstof. De doelstelling is dat er in 2020 per inwoner nog maar 100 kg afval/ jaar wordt ingezameld en 75 %  van alle afval gescheiden wordt. Enkele jaren geleden werd nog  ca. 250 kg/jaar/inwoner weggegooid. De voormalige gemeenten van Altena hebben  hiervoor al beleid gemaakt en diftar (betalen per lediging, gedifferentieerde tarieven) ingevoerd. Het resultaat mag er zijn. De inwoners hebben hun best gedaan en de doelstelling is bereikt. Dit in tegenstelling tot vele andere gemeenten.

We zijn er echter nog niet.

De doelstelling van het rijk is om in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner over te houden. Om de gevraagde doelstelling te halen is naar  onze mening meer nodig. Om dit te bereiken voeren ander gemeenten het zogenaamde “omgekeerde inzamelen” in. Omgekeerd inzamelen betekent dat het grijze afval niet meer opgehaald wordt, maar naar een verzamelcontainer gebracht moet worden. Dit kan al dan niet in combinatie met een betalingssysteem. Met een pasje kun je dan een zak afval in een ondergrondse container doen. Voor iedere inwoner moet er dan binnen een aanvaardbare loopafstand (vaak wordt 200 m aangehouden) een ondergrondse container zijn.

Het college is hier niet voor, omdat er fors geïnvesteerd moet worden in de aanleg van ondergrondse afvalbakken.

Wij willen hiervoor graag een doorrekening zien. Want het gaat daarbij niet alleen om de investeringskosten, maar ook om een substantiële vermindering van de stortkosten van het grijze afval (van 100 naar 30 kg/inwoner). Waarschijnlijk zijn ook de inzamelkosten lager. De lagere kosten kunnen de benodigde investeringen compenseren. Ook hierbij gaat het erom het doel van minder afval en meer scheiding te bereiken.

Oud papier.
Het college wil ook de vergoeding voor de inzameling van oud papier aanpassen. De ChristenUnie heeft veel waardering voor de vele vrijwilligers, die onder alle weersomstandigheden in hun vrije tijd het oud papier ophalen. Maatschappelijk gezien heeft het een meerwaarde dat vrijwilligers zich inspannen om geld in te zamelen voor de eigen vereniging. Die inspanning hoort beloond te worden. De opbrengst van het oudpapier minus de kosten vinden wij een goede basis. Dit past in meer verantwoordelijkheid geven aan de samenleving.

Er dient wel beleid ontwikkelt te worden voor de toekomst. Met name hoe te handelen bij nieuwe aanmeldingen van verenigingen en bij het wegvallen van verenigingen. Het is goed om afspraken te maken over een minimum vergoeding bij lage oudpapier prijzen en ter compensatie een plafond indien sprake is van een hoge opbrengst van het oudpapier.

Het heeft onze voorkeur dat de oudpapier inzameling een middel blijft voor zelfvoorzienende financiering van verenigingen. Het is een extra stimulans voor inwoners om oudpapier zoveel mogelijk te scheiden met de wetenschap dat het niet in de grote pot van de gemeente verdwijnt, maar direct ten goede komt aan dorpsgenoten.

Deel dit bericht

Labels: ,