ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Kiesvereniging ChristenUnie Aalburg
RSIN: 816806639  
KvK-nummer: 18072624

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Aalburg

Pieter van Dueren den Hollander  
van Buurenstraat 12 
4268 GZ Meeuwen

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

  • Het ondersteunen van de ChristenUnie-fractieleden en (eventuele) wethouder(s) bij hun politieke werk.
  • Permanent werken aan de betekenis en naamsbekendheid van de ChristenUnie voor Aalburg.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor leden en politiek-geïnteresseerden in Aalburg.
  •  Het opstellen van een kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagneplan voor de Gemeenteraadsverkiezingen.
  • Het voeren van een goed financieel beleid van de kiesvereniging Aalburg.
  • Stimuleren van ontwikkeling van kennis en vaardigheden van (raads-)leden.
  • Ledenwerving.
  • Het vertegenwoordigen van de kiesvereniging op provinciale en landelijke bijeenkomsten van de ChristenUnie

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Jenny Kleinloog, lid

Pieter van Dueren den Hollander; secretaris

Voorzitter: Vacature

Penningmeester: Vacature

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Beknopt: Jaarverslag 2015:

In 2015 heeft de kiesvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden op 12 november. Tijdens deze vergadering is stilgestaan bij het afscheid van 2 bestuursleden. Momenteel zijn deze posities nog vaccant. Besloten is om in de eerste helft van 2016 de kascomissie de financiele stukken over 2015 te laten bekijken. 

Het bestuur heeft intensief meegedacht over de ontstane politieke situatie in Aalburg en de coalitieonderhandelingen die in 2015 zijn gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de ChristenUnie in de nieuwe coalitie heeft plaatsgenomen. 

In 2015 zijn de raadsleden en wethouder actief in de gemeenteraad namens ChristenUnie Aalburg

De website is beheerd met nieuwsberichten, ook zijn diverse brieven naar de leden gestuurd. Zo is er een nieuwsbrief over de onderhandelingen verstuurd en is de uitnodiging voor de ledenvergadering verstuurd. 

Er is meegewerkt aan de provinciale campagne 2015. Hiervoor is actie gevoerd in Wijk en Aalburg. Daarnaast is een bijdrage gedaan aan een facebookcampagne en aan krantenadvertenties binnen het gebied. 

Namens de kiesvereniging zijn diverse provinciale bijeenkomsten bezocht. 

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag over 2015 vindt u hier medio juli 2016:

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. 

Fin verslag 2015:

De financiële administratie van de kiesvereniging “ChristenUnie Aalburg” kenmerkt zich in 2015 als één van een niet verkiezingen jaar.

Met inkomsten uit contributie enerzijds en bankkosten anderzijds als enige posten is een positief resultaat bereikt voor 2015 en is het banksaldo daarmee toegenomen.

Kosten voor bestuur- en ledenbijeenkomst zijn in natura geschonken. Financiele giften in 2015 geen.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan in 2015: 0

Overzicht van bijdragen > €4500 in 2015: 0