Programma

Het verkiezingsprogramma van 2022 zal binnenkort online gezet worden.

Programma 2019-2022

Slogan: Visie op Altena, Oog voor Elkaar

Wij willen dat Altena oog heeft voor alle inwoners, omdat iedereen meetelt. Een Altena met een visie voor een betrokken samenleving met volop ruimte voor gezinnen, verenigingen, kerken , scholen en bedrijven. Een Altena met geloofwaardige politiek en oog voor elkaar. Daarbij hebben wij 3 speerpunten: zorg, duurzaamheid en wonen. Hieronder worden de drie speerpunten kort toegelicht. Op deze pagina is ook ons volledige programma van 42 pagina's te vinden met nog veel meer standpunten.  

Zorg voor elkaar: want iedereen is waardevol

De ChristenUnie gaat voor goede zorg waarbij mensen centraal staan. We willen een eerlijke verdeling van lasten en een ruimhartig armoedebeleid. We blijven ons inzetten voor een stevige aanpak van de drugs en het verbeteren van de aanrijtijden van hulpdiensten.

 • Denken vanuit de zorgvraag van burgers
 • Drugsproblemen aanpakken door voorlichting, jongerenwerkers en politie
 • Een agenda voor een samenleving waarin mensen met een beperking mee kunnen doen
 • Open houden van voorzieningen met een sociale functie, om eenzaamheid te bestrijden
 • Goede en gespreide opvang van vluchtelingen; inzetten op snelle integratie, leren van de taal en de Nederlandse normen en waarden
 • Extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen

Duurzaamheid: toekomstbestendige keuzes

De ChristenUnie wil verantwoord omgaan met de schepping. Zo zetten we ons in voor de bouw van voldoende energieneutrale (starters)woningen. Ook willen we extra geld voor een Altena klimaatplan, meer groen in straten en tuinen en ontvangen boeren een eerlijke vergoeding voor natuurbeheer.

 • Werken aan energiebesparing en alternatieve energiebronnen
 • Grote daken van gebouwencomplexen en woningen vullen met zonnepanelen
 • Energiebehoefte gemeente duurzaam opwekken
 • Aanplanten van meer bomen
 • Goed watersysteem in elk dorp om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Zo snel mogelijk van het gas af en inzetten op duurzame energiebronnen: geen gasboringen

Prettig Wonen, Werken en leren

De ChristenUnie zet zich in voor een Altena waar het goed wonen, leren en werken is. Voor een gemeente waar voorzieningen op peil blijven en waar scholen en zorginstellingen goed bereikbaar zijn ook vanuit de kleinere kernen! Ook hebben we aandacht is voor de eigenheid van elke dorp.

 • Bouwen voor starters en ouderen om leefbaarheid dorpen te behouden
 • Ruimte voor particulier initiatief voor zelfbouw of kluswoningen
 • Bereikbare en betaalbare sport voor iedereen
 • Volwaardige bibliotheek in Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam
 • Schoolzwemmen (blijven) ondersteunen
 • Ruimte voor landbouwondernemingen om een moderne bedrijfsvoering gericht op duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap te ontwikkelen
 • Inzetten op het op peil houden van het voorzieningenniveau in kleine kern
 • Plan voor veilige fietsroutes