De Kadernota 2019; een verslag van onze inbreng

kadernota
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 11 juli 2019 om 20:00

De Kadernota 2019; een verslag van onze inbreng

De eerste Algemene Beschouwingen in de gemeente Altena zijn een feit. Er is enorm hard gewerkt door alle fracties gezien het aantal moties en amendementen dat ingediend werd. De ChristenUnie heeft een 9-tal moties ingediend. In dit artikel geven we een overzicht van onze inzet waarmee we handen en voeten geven aan ons verkiezingsprogramma. Van de 9 moties werden er 8 aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad (of direct overgenomen door het college). Enkel het onze motie aangaande de reserves voor de WMO haalde helaas niet.

Drugsaanpak
De ChristenUnie maakt zich (samen met o.a. Altena Lokaal) hard voor een snelle aanpak van de drugs- en alcoholproblematiek in onze gemeente. Het drugsgebruik in Altena ligt veel te hoog en dat veel jongeren (te)veel alcohol gedronken wordt. We willen niet weg kijken van deze problemen, maar dit effectief oppakken. Wij willen:

  1. Preventieve maatregelen door al in de hoogste groepen van de basisschool te starten met goede voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs en tieners weerbaar te maken tegen verslavingen.
  2. Repressieve maatregelen om drugs- en alcoholverslaving tegen te gaan.
  3. Meer controles op de zogenaamde hotspots waar vaak gedeald wordt.

Concreet vragen wij:

  1. Om dit jaar nog te starten met de uitvoering van effectieve bestrijding van drugs- en alcoholverslaving in samenwerking met initiatieven die er al zijn binnen de gemeente.
  2. Hiervoor structureel €50.000,00 per jaar te reserveren.

De motie werd omarmd door het college en ingediend namens alle fracties van de Raad waarbij iedereen het belang onderstreepte van de aanpak van dit probleem. Mooi om samen op te trekken met elkaar als het om echt belangrijke zaken gaat! Laat onze jongeren niet de vernieling ingaan door drugs of alcohol.

Bestuurlijke vernieuwing
Met deze motie hebben wij ervoor gepleit dat de gemeente het samenwerken met burgers en instellingen uit Altena weer zou oppakken, zoals we dat in aanloop naar de fusie hebben gedaan met de toekomstvisie en de icoonprojecten. Het eerste half jaar is de ambtelijke organisatie druk doende geweest met het intern in orde brengen van de werkzaamheden. Daar hebben wij alle begrip voor. Maar nu wordt het weer tijd dat de gemeente weer midden in de samenleving gaat staan en samen werkt aan een nog mooier Altena.

Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen

Huisvesting ambtelijke organisatie
In lijn met de bestuurlijke vernieuwing die we als gemeente bepleiten zijn wij er geen voorstander van dat alle ambtenaren zich ‘terugtrekken’ in één groot gemeentehuis. We hebben een aantal mooie decentrale plekken waar de ambtenaren midden in de samenleving staat. Zo is De Werf in Woudrichem bijvoorbeeld een pracht plek waar ambtenaren samen met maatschappelijke partners zoals Vluchtelingenwerk, Trema, Cultuurpunt Altena en de kinderopvang laat zien dat we er samen voor onze burgers zijn.

Ook andere politieke partijen waren er geen voorstander van dat het gemeentehuis in Almkerk zondermeer werd uitgebreid en unaniem hebben wij het college opgedragen met een plan te komen dat past in onze visie om als gemeente midden in de samenleving te staan ten dienste van onze inwoners.

Veense Put
De Veense Put heeft zich door de jaren heen tot een lastig dossier ontwikkeld. Er heeft zich een soort vrijstaat ontwikkeld die niet wenselijk is. Het college heeft in de kadernota aangegeven hier structureel minimaal 100.000,- per jaar voor nodig te hebben om dit op te lossen.

Wij vinden dat de raad hiervoor duidelijke kaders moet kunnen stellen. Wat kan hier wel en wat kan hier absoluut niet. Waar trekken we de grens. Mag je er permanent wonen of niet, welke illegale bouwwerken moeten worden gesloopt, en wat kan e.v. worden gelegaliseerd.

Het college heeft toegezegd in oktober met een voorstel te komen zodat de raad helderheid kan scheppen en het voor alle betrokkenen duidelijk is waar ze aan toe zijn. Wij zien de voorstellen met belangstelling tegemoet.

PSV de Nieuwe Roef
Door het besluit om de Atletiekbaan aan de Nieuwe Roef (achter het Altena College) aan te leggen komt Paardensportvereniging De Nieuwe Roef in de knel. Dit is eind vorig jaar ook al onderkend en daarom is er 625.000,- gereserveerd voor verplaatsing van De Nieuwe Roef naar de andere zijde van de weg. Ambtelijk zijn er twijfels ontstaan of dit bedrag voldoende is waardoor ze dreigen de eerdere toezeggingen in te trekken. De paardensportvereniging zelf geeft aan met dit bedrag prima uit de voeten te kunnen. Omdat het college het ‘right to challenge’ omarmt pleit de CU ervoor dit dan ook in de praktijk waar te maken en PSV De Nieuwe Roef de kans te geven deze ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Wij zijn van mening dat verenigingen zelf meer kunnen met minder geld. Het enige wat de gemeente moet doen is ze goed ondersteunen daar waar nodig, bijvoorbeeld in de onderhandelingen met de provincie.

Wethouder Van der Ven heeft aangegeven blij te zijn met onze motie en gaat er graag mee aan de gang.

Verbetering fietsroutes incl. verlichting (reactie fietspad Middenweg Andel)
De ChristenUnie heeft gepleit voor goede fietsroutes door Altena. Omdat fietsen bijdraagt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot door vervoer en bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners vinden wij dat het aantrekkelijker moet worden om meer te fietsen. Daartoe helpen fietsroutes die goed aansluiten op de veerverbindingen en bruggen rondom Altena. Ook een goede verlichting van deze fietspaden draagt hieraan bij. Gelukkig zien de provincie en het rijk hier ook de meerwaarde van in waardoor er diverse stimuleringsfondsen zijn die dit mede mogelijk maken.

Het college onderkent dit en heeft ons toegezegd binnenkort met uitgewerkte plannen te komen.

Verbetering wegennetwerk
Naast goede fietsroutes door Altena zijn wij ook voor goede bereikbaarheid van alle kernen in Altena. Terecht besteed het college aandacht aan de bereikbaarheid van Werkendam vanaf de A27. De ChristenUnie pleit ervoor om ook oog te houden voor de aansluitingen vanaf de oostzijde van de A27, zoals uit Sleeuwijk, Woudrichem, Almkerk etc. Tevens hebben we ervoor gepleit om de N322 tussen Giessen en de A27 te verbeteren. Anders dan de overige provinciale wegen kent dit stuk vele aansluitingen, opritten etc die de veiligheid en de doorstroming niet ten goede komen.

Het college heeft toegezegd met de provincie in overleg te gaan om te kijken of een verbetering van de provinciale weg mogelijk is door bijv. een parallelweg aan te leggen.

Vernieuwing Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer in plattelandsgemeenten staat al jaren onder druk. Bestaande buslijnen worden vanwege de relatief hoge kosten steeds meer wegbezuinigd. De ChristenUnie vindt dat de mensen uit Altena die hiervan afhankelijk zijn niet de dupe mogen worden. Maar ook vanuit het duurzaamheidsprincipe is goed openbaar vervoer essentieel. Zowel de verbindingen tussen de dorpen onderling als de verbindingen met de steden zoals Breda, Utrecht, Den Bosch, Waalwijk, Tilburg etc. moeten worden verbeterd. Omdat dit met de oude structuur van vaste buslijnen niet haalbaar is zal er moeten worden ingezet op innovatieve alternatieven. Dit kunnen we echter niet alleen. Dit zullen we samen met de provincie en andere stakeholders moeten oppakken. Met een motie hebben wij het college opdracht gegeven hier op korte termijn werk van te maken en de raad hierin actief te betrekken.

Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Risico analyse sociaal domein (WMO).
De zorggelden in ons land staan onder druk. Zo ook in Altena. Na de tekorten in de jeugdzorg kwam vlak voor de kadernota het nieuws dat ook de WMO te maken heeft met tekorten. Om deze tekorten op te vangen is er een reserve sociaal domein. Helaas zien wij deze reserve is rap tempo slinken. Een risico voor de gemeente, wanneer deze reserve uitgeput raakt zullen we gelden ergens anders vandaan moeten halen en komen andere plannen in het gedrang. Bovendien een risico voor diegene die de zorg nodig hebben, ruimhartige zorg blijft wat ons betreft de norm. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we een motie ingediend om aandacht te vragen voor een risico analyse binnen het sociaal domein en op basis van deze analyse de reserve eventueel aan te vullen.

Ondanks dat meerdere partijen zorgen uitte over de ontwikkelingen op zorggebied hebben we helaas  geen meerderheid kunnen krijgen voor deze motie.

De ChristenUnie Altena de ontwikkelingen nauwgezet volgen en maakt nadrukkelijk de keuze om zorgen niet alleen uit te spreken maar hier mee aan de slag te gaan. Zorgen moet je je niet maken, zorgen moet je doen!

Deel dit bericht

Labels: ,