Kandidaten

Hier vind je de kandidatenlijst van de ChristenUnie Altena voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Anne Duizer met titel

Ik ben Anne Duizer, 51 jaar geleden geboren in Rijswijk. 11 jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw gaan wonen in het oude gemeentehuis van Giessen waar wij één dochter hebben gekregen. Ik werk als architect en directeur van creatief centrum de ULO in Gorinchem. Vanaf 2014 ben ik raadslid.

In de gemeente worden veel beslissingen genomen die effect hebben op de omgeving waarin wij wonen. Op dit moment is woningbouw (of het gebrek hieraan) de meest urgente. Ik zet mij graag in voor voldoende en passende woonruimte voor jongeren en ouderen. Naast woningbouw zet ik mij ook graag in voor voldoende openbaar groen, speel- en beweegruimte in de woonomgeving, duurzame infrastructuur, ruimte voor het opwekken van duurzame energie en klimaatadaptatie, passende huisvesting van arbeidsmigranten die in Altena werken, behoud van ons open polderlandschap en behoud van ons cultureel en landschappelijk erfgoed. In deze complexe opgave blijft voor mij voorop staan dat we niet bouwen om het bouwen, maar bouwen aan gemeenschappen waarin goed en prettig samenwonen voorop staat, met en voor de inwoners van Altena.

Hennie Schermers

Ik ben Hennie Schermers -van Elderen. Ik ben 53 jaar, gelukkig getrouwd met Gert en trotse moeder van Jochem, Daniel en Eva. We wonen al meer dan 30 jaar in Werkendam aan de dijk vlakbij de schitterende Cloppenwaard. Ik ben al meer dan dertig jaar met veel passie en plezier werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht, teamleider en nu als directeur van basisschool de VerreKijker in Waardhuizen en d’ Uylenborch in Almkerk. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard.

In 1997 werd ik voor het eerst raadslid in de gemeente Werkendam. In de tussentijd ben ik zo’n 5 jaar uit de politiek geweest omdat ik zwanger was en kinderen kreeg en omdat er ook een raadsperiode niet voldoende stemmen waren voor een tweede zetel.

Drie jaar geleden werd ik met voorkeursstemmen in de raad van Altena gekozen. De klus waar we nu voor staan is nog niet af. Er vinden grote veranderingen en bezuinigingen plaats in het sociaal domein. Als ChristenUnie hebben we de Bijbelse opdracht om een schild voor de zwakken te vormen en om recht te doen aan de samenleving. Daarvoor wil ik me inzetten. Ik wil een bijdrage leveren aan een Altena waarin het goed leven, wonen en werken is voor iedereen. 

Wijnand van der Hoeven

Even voorstellen: Wijnand van der Hoeven, 55 jaar oud. Ik ben getrouwd met (juf) Melanie en woon sinds 1988 in Brabant. We hebben samen vijf kinderen waarvan er nog twee thuis wonen in ons mooie huis in Aalburg. Als klein manneke op het schoolplein kon ik me al met woorden redden; taal en politiek debat vind ik na jaren van politiek nog steeds prachtig.

Ik hou me in de gemeenteraad vaak met de wat zakelijke onderwerpen bezig. Met mijn bedrijfskundige opleiding boeit mij economie en financiën. Gedreven vanuit de Bijbelse opdracht, merk ik dat ik allergisch ben voor onrecht en ik maak me daarom ook zorgen over hoe we omgaan met arbeidsmigranten in Altena.

Naast mijn werk in de glasvezel heb ik een grote liefde voor muziek, daarom wil ik me blijven inzetten voor cultuureducatie samen met de vele professionele muziekdocenten en kunstenaars in Altena. Ook voor het cultureel erfgoed mag ik me graag inzetten, bijvoorbeeld in het bestuur van het oude kerkje in Aalburg. Daar organiseer ik ook graag concerten.

Met uw stem en uw steun wil ik me graag nog vier jaar inzetten voor een zorgzaam en duurzaam gemeentebestuur.

Kees Nieuwenhuizen

Ik ben Kees Nieuwenhuizen (62) en woon in het mooie en rustige dorp Veen. Ik werk bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Graag wil ik mij inzetten om bestaande wijken, dorpen en nieuwe uitbreidingen van dorpen beter leefbaar te maken door te pleiten voor meer water, meer groen, meer ruimte om te spelen en te wandelen. Door de klimaatverandering komen er heftigere buien en wordt het warmer in de zomer. De dorpen zijn gegroeid, met als gevolg meer stenen, minder water en minder groen. Dat alles bij elkaar zorgt voor momenten van wateroverlast, omdat er in korte tijd meer water valt dan er snel afgevoerd kan worden en het wordt in de zomer te warm.  Dat vraagt al op korte termijn om passende maatregelen.

Nieuwbouw is nodig in Altena om te zorgen voor meer woningen, ook voor mensen met een minder hoog inkomen. Nieuwbouw hoort samen te gaan met zorg voor de natuur. Dat bereik je door natuur ook ruimte in nieuwbouwprojecten te geven. Nieuwbouw heeft tot gevolg dat open landschap ingeleverd wordt. Daarom is het nodig een zorgvuldige afweging te maken en ook te zoeken naar mogelijkheden om bestaande bebouwde omgeving beter te benutten. We willen de openheid van ons landschap zoveel mogelijk behouden. 

Nieuwbouw betekent ook meer verkeer. Dat vraagt om meer maatregelen om het verkeer veiliger te maken. In de eerste plaats voor de meer kwetsbaren op straat: kinderen, voetgangers, fietsers. Er zijn meer goede, veilige en gezonde fietspaden in onze gemeente nodig. Dus in goede staat, goed verlicht, met veilige oversteekplaatsen en in het groen.

Ik vind het belangrijk dat plannen samen met inwoners gemaakt worden. Geen plannen van bovenaf door de gemeente of projectontwikkelaars laten opleggen, maar vanaf het prille begin van een ontwikkeling of plan aan tafel met iedereen die er belang bij heeft. De gemeente is van ons allemaal. Samen bouwen en bewaren is de opdracht die God ons heeft gegeven en om daarbij oog te hebben voor het welzijn van mensen, dieren en planten. 

Machiel Verdoorn

Mijn naam is Machiel Verdoorn (62). Samen met mijn vrouw woon ik in Werkendam. We hebben drie kinderen en één kleinkind. Ik werk als chemisch analist bij een chemieconcern in Zwijndrecht. Van 1994 tot 2014 ben ik raadslid geweest in de gemeente Werkendam. Daarna ben ik bestuurslid geworden van ChristenUnie Altena.

Ik heb me weer beschikbaar gesteld om zitting te nemen in de raad om me in te zetten voor betrouwbare, eerlijke christelijke politiek in onze mooie gemeente. Ik hoop van harte dat we deze keer in het college mogen komen en de plannen die we als ChristenUnie hebben kunnen verwezenlijken. We hebben goede kandidaten en als team willen we ons inzetten voor de gemeente Altena, waar het leven goed en betaalbaar is. Ik denk aan een schone leefomgeving en voldoende woningen en werk. Maar ook een goed openbaar vervoer, binnen de kernen en ook regionaal is belangrijk. Bij mij leeft nog steeds de wens – om met de nieuwe bruggen over de Merwede - een treinverbinding Breda-Utrecht te realiseren.

Hermen Vreugdenhil

Ik ben Hermen Vreugdenhil, 46 jaar en ik woon in Nieuwendijk. Sinds 2007 ben ik lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant met tussendoor een periode als raadslid in Werkendam en wethouder in Aalburg. Ik combineer de politiek met mijn werk bij de Academie voor Openbaar Bestuur.

Als Statenlid kom ik in veel Brabantse gemeenten. Ik verwonder me er elke keer weer over hoe uniek het wonen in Altena is. We mogen dankbaar zijn voor de saamhorigheid en het omzien naar elkaar in een omgeving waar boeren en natuurbeschermers niet tegenover elkaar staan maar samenwerken in het beheer en behoud van ons landschap.

Ik wil me inzetten voor een gemeentebestuur dat dichtbij de mensen staat en bereikbaar en aanspreekbaar is. Dat oog heeft voor mensen in schulden en ervoor knokt als hen onrecht aangedaan wordt.Daarnaast wil ik werk maken van voldoende en betaalbare woningen in onze gemeente. Het is cruciaal om jongeren perspectief te bieden om na hun opleiding en studie een zelfstandig bestaan op te bouwen in Altena. Verder wil ik me inzetten om de unieke samenwerking tussen natuurorganisaties, boeren en talloze vrijwilligers in Altena te versterken waardoor we hier kunnen genieten van heerlijk voedsel en tegelijk ook goed kunnen zorgen voor de akker- en weidevogels. Met het team van ChristenUnie Altena wil ik hier graag aan verder bouwen.  

Caroline van Tilborg - Kant

Ik ben Caroline van Tilborg-Kant (54) en woon samen met mijn man Kees in Rijswijk. Samen hebben we vier kinderen in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar, waarvan de jongste twee thuis wonen. Ik ben werkzaam als leerkracht en teamleider in het basisonderwijs. Mijn hart ligt bij het sociaal domein binnen politiek Altena. De visie van de ChristenUnie past goed bij wie ik ben. Je naaste liefhebben, de gemeenschap dienen: dat is het hart van het christelijk geloof. Daar klopt ook het hart van de ChristenUnie. Daar wil ik mij graag voor inzetten. Uitgangspunt voor de lokale politiek is voor mij de verbinding tussen mensen. Het is belangrijk voor ieders welzijn, zowel op geestelijk als lichamelijk gebied, dat we kunnen leven binnen een veilig netwerk van relaties. Allereerst de verbinding binnen het gezin en vandaaruit de verbinding in de buurt. Om dit te bereiken is het nodig om te investeren in de eigenheid en leefbaarheid van álle dorpen. Daarin past samenwerken bij de bestrijding van drugsproblematiek onder jongeren, het faciliteren van verenigingen en sportclubs, verbetering van het openbaar vervoer en het bouwen van betaalbare woningen. Zo houden we onze gemeente ook aantrekkelijk voor de jonge generatie!

Kars Hazelaar

Ik ben Kars Hazelaar (67), getrouwd met Gerda, we hebben vier kinderen en twee kleinkinderen. We wonen in Sleeuwijk aan de Merwededijk. Ik ben bestuurder van een zorgorganisatie op de Veluwe met o.a. verpleeghuizen, wijkverpleging, maarschappelijke dienstverlening en huishoudelijke zorg. Ik ga binnenkort met pensioen.

In mijn werk ben ik altijd nauw betrokken bij de lokale politiek van diverse gemeenten. Ik zie dat besluiten van de lokale politiek grote gevolgen kunnen hebben voor burgers. Ik zie dat gemeenten, algemeen gesproken, nog te vaak een algemeen politiek en/ of financieel economisch belang nastreven waarbij het belang van burgers niet altijd op 1 staat. Natuurlijk is een gezonde economie belangrijk, een gezonde leefomgeving en gezonde verhoudingen zijn dat ook of misschien nog wel meer. Voortdurende groei drukt uiteindelijk al het andere weg. Onze samenleving moet vooral een sámenleving zijn waarin iedereen een plaats heeft. Dat is waar ik me sterk voor wil (blijven) maken. Mijn kennis en ervaring van de gezondheidszorg in de brede zin zijn daarin belangrijk.

Rianne Dekker - Boelhouwers

Ik ben Rianne Dekker-Boelhouwers, 42 jaar en ik woon in Almkerk. Ik ben getrouwd met Erik en moeder van vier tieners tussen de 11 en 18 jaar. Ik heb een aantal jaar als logopedist in het speciaal onderwijs gewerkt en begeleid sinds 2015 migrantenkinderen die instromen op verschillende basisscholen van De Stroming in Altena. Dat heeft geleid tot het opzetten van een taalklas voor eerstejaars migrantenkinderen tussen de 7 en 11 jaar in Almkerk, die voor kinderen uit de hele gemeente Altena toegankelijk is. Goed onderwijs en eerlijke ontwikkelingskansen voor ieder kind vind ik erg belangrijk.

Voordat ik bij de politiek betrokken raakte, ben ik acht jaar diaken geweest in de hervormde kerk in Almkerk. Ik geloof sterk in de sociale verbindingen die er zijn in de kernen van Altena. Zo heb ik het Dorpsnetwerk Almkerk mee opgericht, waar we hulpvragers en hulpbieders uit het dorp aan elkaar koppelen. Door mijn werk ontmoet ik vaak migranten die de taal nog niet spreken en niet weten hoe het leven in Altena werkt. Bij hen zie ik regelmatig eenzaamheid en machteloosheid. Ik vind het mooi om hen via mijn werk of als vrijwilliger te kunnen helpen met inburgeren. Ik denk steeds: hoe zou het voor mij en mijn gezin zijn om in een ander land een nieuw bestaan te moeten opbouwen?

In het afgelopen jaar zijn we als gezin verhuisd naar mijn ouderlijk huis in Almkerk, wat we nu aan het verbouwen zijn tot duurzame en energiezuinige driegeneratiewoning. Zo kan mijn moeder dicht bij mijn vader blijven wonen die in Altenahove woont en kunnen wij indien nodig mantelzorg verlenen. Maar tot nu hebben wij als werkende ouders met een druk gezin vooral gemak van mijn moeders praktische hulp voor ons! Ik vind dat de gemeente meer mogelijk moet maken op het gebied van wonen waarbij duurzaamheid en zorg voor elkaar centraal moeten staan. Het omkijken naar elkaar in onze dorpskernen moeten we behouden en versterken waar nodig, wat mij betreft. Er zijn nog te veel mensen die financieel of qua zorg in de knel zitten en tussen wal en schip vallen wanneer het om ondersteuning gaat. Ook voor deze mensen die het op eigen kracht niet redden, wil ik me graag inzetten en samen met hen bouwen aan een nog mooier en zorgzamer Altena.

Bart Schutte

Mijn naam is Bart Schutte, 19 jaar jong en ik woon in Almkerk. Ik moet zeggen dat toen ik gevraagd werd of ik op de lijst voor de ChristenUnie wilde, ik daar wel even twee keer over na moest denken. Politiek, is dat nu wel iets voor mij? Maar toen ik wat meer betrokken raakte bij de ChristenUnie door mee te denken over het vormgeven van de campagne begon toch in mij ook wel een politiek hart te kloppen.

Naast dat ik het leuk vind om mij bezig te houden met vormgeving en design, ben ik ook jongerenwerker van beroep en werk ik bij jongerenorganisatie Stichting Tienerfriends in Sleeuwijk. Daarnaast ben ik betrokken bij het geven van kerkelijk onderwijs bij verschillende kerken en zet ik mij in als vrijwillig jongerenwerker bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk.

Op politiek gebied wil ik iets bijdragen op het gebied van welzijnswerk. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten en draaiend houden van projecten rondom lokaal jongerenwerk, maar ook prachtige projecten zoals de HartenBrigade in Giessen moeten wat mij betreft alle ruimte krijgen. Dit zijn plaatsen voor ontmoeting, waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn en ook iets te kunnen betekenen voor anderen. Plaatsen waar het draait om samen: samen iets opbouwen, samen iets betekenen voor een ander en er samen voor zorgen dat Altena een beetje mooier wordt. Daar wil ik mij voor inzetten. In de politiek, maar vooral ook gewoon in mijn dagelijks leven.

Luuk Verhagen

Ik ben Luuk Verhagen, 20 jaar oud en woon in Almkerk. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica aan de Avans Hogeschool te Breda. In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk bij jongerencentrum De Pomp en de Hervormde kerk in Almkerk, ik hou van drummen en zwem bij ZVDO’74 in Andel.

Ik zet mij, mede door mijn christelijke levensvisie, graag in voor anderen. De lokale politiek is een mooie manier om dit op een grotere schaal te doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedere leeftijdsgroep vertegenwoordigd is in de politiek. Aangezien dit bij mijn leeftijdsgroep nog onvoldoende is hoop ik via deze manier jongeren te kunnen gaan vertegenwoordigen in de raad.

Er zijn veel onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. Denk hierbij aan goede ov-verbindingen, genoeg ontmoetingsplekken voor jongeren, goede sportfaciliteiten en natuurlijk voldoende woningen en een duurzaam toekomst voor Altena. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een betrouwbare overheid is voor de mensen die dat nodig hebben.

Daar ga ik mij de komende vier jaar voor inzetten!

12. Arie de Fijter (43) - Andel

13. Sija van Noorloos-Schep (56) - Andel

14. Pieter van Dueren den Hollander (44) - Meeuwen

15. Wim Holster (43) - Hank

16. Francien van Helden-Overduin (71) - Dussen

17. Jan van Kleef (58) - Sleeuwijk

18. Alfred Schouten (40) - Almkerk

19. Jenny Kleinloog (62) - Wijk en Aalburg

20. Gerben van Helden (34) - Eethen

21. Henrico Bassie (58) - Werkendam

22. Pleunie den Hartog-de Jong (65) - Almkerk

23. Arian Schouten (34) - Almkerk

24. Henk Scherff (73) - Uitwijk

25. Johann Honders (27) - Werkendam

26. Barry Visser (41) - Werkendam

27. Ad Bor (71) - Sleeuwijk

28. Gerrit van Zandwijk (63) - Veen

29. Arnold van Ooijen (57) - Werkendam

30. Henk Schouten (63) - Sleeuwijk