Bijdrage ChristenUnie kadernota: 'Bakens om koers te houden'

2.png
Anne
Door Anne Duizer op 5 juli 2023 om 22:36

Bijdrage ChristenUnie kadernota: 'Bakens om koers te houden'

'Koers houden'. Dat is de titel van de kadernota. Op zich is de ChristenUnie het hier van harte mee eens. Een betrouwbare overheid dient een vaste koers te varen waar de inwoners van Altena op kunnen vertrouwen. Een overheid die met alle winden meewaait hebben we niets aan. Maar ook een overheid die alleen haar eigen koers vaart is niet goed voor Altena.

Als Christenunie zien wij een gemeentelijke organisatie voor ons die dienstbaar is aan de groei en bloei van de inwoners van Altena. Onze gemeente kan alleen floreren als we als overheid dienstbaar zijn aan onze inwoners en zo veel mogelijk samen optrekken. Wij willen een gemeente zijn waarin burgers vertrouwen hebben in de overheid, waarin ze gehoord en serieus genomen worden, en waarin er ruimte is voor participatie en dialoog. Wij hopen dan ook dat als dit gemeentehuis wordt verbouwd het straks nog opener en toegankelijker wordt voor onze burgers en dat onze ambtenaren dagelijks in de kernen en bij onze maatschappelijke partners te vinden zijn.

Maar om goed koers te kunnen houden zijn heldere bakens nodig. Ik licht er voor u een paar uit die wij als ChristenUnie belangrijk vinden:

Wij zijn blij met het besluit om niet verder te bezuinigen op sociaal domein. We zijn altijd van mening geweest dat deze bezuiniging teveel negatieve gevolgen zou hebben voor de kwetsbaren in de samenleving. Het welzijn van onze inwoners, vooral de meest kwetsbare groepen, verdient onze voortdurende aandacht en ondersteuning. Daarom pleiten wij voor een integrale aanpak op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en vitaliteit. Wij willen ons blijven inzetten voor een gemeente waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Een ander belangrijk aspect waar wij ons sterk voor maken, is het vergroenen van onze woonomgeving. Groene ruimtes zijn van onschatbare waarde voor onze gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Daarom pleiten wij voor meer groen in onze dorpen door gratis bomen te verstrekken aan onze inwoners. Maar dit gaat niet alleen over het planten van bomen en aanleggen groene ontmoetingsplaatsen, maar ook over het behouden van volwassen bomen in onze wijken en buurten. Een groene omgeving draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van hitte-stress en biedt ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

De verduurzaming blijft een belangrijk thema voor de toekomst. Daarbij mogen we niet vergeten dat verduurzaming niet voor iedereen even gemakkelijk is. Er zijn mensen in onze gemeente die de financiële middelen niet hebben om te investeren in duurzame maatregelen. Als Christenunie hebben wij oog voor deze groep en willen wij energiearmoede voorkomen. We streven naar een rechtvaardige en inclusieve verduurzaming, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Tot slot hechten wij grote waarde aan de betrokkenheid van onze inwoners en het behoud van waardevolle verenigingen in onze gemeente. Met het "right to challenge" geven wij verenigingen graag de kans om niet alleen bij te dragen aan de gemeenschap, maar ook om hiermee financiële middelen te genereren om hun voortbestaan te waarborgen. Door ruimte te bieden aan de initiatieven en expertise van onze verenigingen, versterken we niet alleen de gemeenschap, maar creëren we ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze inwoners.

Met deze bakens willen wij de kadernota graag op koers houden zodat we ons kunnen inzetten voor een toekomst waarin Altena een gemeente is waar zorg, duurzaamheid en gemeenschapszin hand in hand gaan.

Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie alle wijsheid, maar bovenal Gods zegen toe bij het varen van de juiste Koers.

Labels: ,