Bijdrage ChristenUnie Altena over bestuursakkoord 2022-2026

Gemeentehuis
Anne
Door Anne Duizer op 1 juni 2022 om 12:53

Bijdrage ChristenUnie Altena over bestuursakkoord 2022-2026

‘Wij nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan ons mooie Altena’. Met deze worden eindigt de proloog uit het nieuwe bestuursakkoord. Mooie woorden. Samen bouwen aan Altena, het motto van de ChristenUnie tijdens de verkiezingscampagne.

Laat ik vooropstellen dat wij blij zijn dat u blijkbaar ons verkiezingsprogramma goed hebt gelezen en ter harte hebt genomen. Alleen erg jammer dat de ChristenUnie niet serieus de kans heeft gekregen deel te nemen aan de coalitie. Wij hebben niet het idee dat de inhoud leidend is geweest in de formatie. Hopelijk gaat dit een volgende keer beter. Maar zolang u naar ons blijft luisteren houden wij hoop. En ook wij tellen hierin onze zegeningen.

 • In 2018 hebben wij in ons verkiezingsprogramma al gepleit voor een blauwe zone waar mensen gezond en vitaal ouder worden. We zijn blij dat dit één van de speerpunten is.
 • Ook zijn wij blij met het streven naar een inclusieve samenleving met respect voor elkaar en waarin iedereen mee kan doen.
 • Daarnaast zijn wij blij dat er wordt ingezet op een duurzame en energie neutrale toekomst.
 • Ook zijn wij blij met de erkenning dat in het sociaal domein de focus de afgelopen periode te veel op beheersing van de kosten heeft gelegen, iets waar wij de afgelopen jaren regelmatig voor hebben gewaarschuwd.
 • We zijn blij dat de zondagsrust in Altena als kwaliteit wordt benoemd en gerespecteerd wordt.

Toch moet ons ook wat van het hart. Hoewel we ons in hoofdlijnen wel kunnen vinden in het bestuursakkoord stelt het toch ook wel teleur. U noemt dit akkoord een mix van oud en nieuw. Maar dat nieuwe hebben wij er nauwelijks in kunnen vinden. Het is grotendeels een herhaling van het vorige akkoord. Van een college dat al ruim 3 jaar aan de gang is mag toch wel wat meer concrete actie worden verwacht. Maar wij zijn de beroerdste niet. En omdat gebleken is dat u zo nu en dan goed luistert naar de ChristenUnie geven wij u wat van onze kanttekeningen mee voor de komende periode.

 • In het eerste hoofdstuk geeft u aan dat de bestuurders en ambtenaren midden in de samenleving staan en zich proactief laten zien in de kernen. Dit is niet het beeld dat onze inwoners nu hebben. Zorg ervoor dat dit realiteit wordt en laat dit concreet terugkomen in de actiepunten. Daar ontbreekt het nu aan zichtbaarheid en betrokkenheid.
 • In het tweede hoofdstuk ontbreekt het armoedepact. Hoe gaat u ervoor zorgen dat armoede op tijd in beeld komt? En wat gaat de gemeente (extra) doen aan schuldhulpverlening?
 • Bij jeugdhulpverlening krijgen wij het idee dat dit college de voorgestelde aanbesteding jeugdzorgregio wil doorzetten, ondanks de kritiek vanuit de raad. Zorg er bij dit dossier voor dat de kracht van lokale en identiteitsgebonden aanbieders hierin niet verloren gaat.
 • Sport verbindt, activeert en motiveert. Daar zijn wij het zeker mee eens. Maar dat geldt ook voor de kerken, het verenigingsleven en andere cultuuruitingen. Leg de nadruk niet te eenzijdig op sport als verbindende factor.
 • In het derde hoofdstuk ligt de nadruk wel erg eenzijdig op Werkendam en de regionale bedrijventerreinen. Op het voorblad wordt prominent de kracht van families, ook voor bedrijven genoemd. Waarom komt dit niet terug in de uitwerking? Ondernemende families bevinden zich in alle kernen van Altena, niet alleen in Werkendam. Deze zijn lang niet altijd gebaat bij regionale bedrijventerreinen.
 • In het vierde hoofdstuk zijn wij blij met de ruimte voor particulier initiatief en ruimte voor andere woonvormen. Wat wij missen is een kwalitatieve borging in de dorpenvisies en een concreet plan hoe de experimentele ruimte ook beschikbaar komt voor particulieren. Gaat u bijvoorbeeld een minimaal percentage CPO opnemen bij nieuwe uitbreidingen zoals in Woudrichem?
 • Met de focus op schaarse rechten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten wordt het probleem niet opgelost. Ook wordt er voorbij gegaan aan de woonkwaliteit voor de arbeidsmigranten in kwestie.
 • Op het gebied van verduurzaming waren we blij met de in de inleiding vermelde ambitie om Altena energieneutraal te maken. In de genoemde actiepunten blijkt dit te zijn teruggebracht naar het energieneutraal maken van het gemeentehuis. Zo gaan we die ambities natuurlijk niet waarmaken.
 • In het laatste hoofdstuk zegt u nog iets over de organisatie. Het baart ons zorgen dat de volledige directie momenteel op interim basis aan het werk is. Dit is niet goed voor een duurzame ontwikkeling van een krachtige organisatie.

Wij hopen oprecht dat de volledige raad de ruimte krijgt om samen te bouwen aan ons mooie Altena. De ChristenUnie zal haar steentje daar op een positief kritische wijze aan bijdragen.

Afsluitend wil ik de kandidaat wethouders op voorhand bedanken voor hun bereidheid zich in te zetten voor de dienende taak die hen te wachten staat. Ik wens u hierbij Gods zegen toe.

Labels: