Kernwoorden programma

Verkiezingsprogramma in 7 kernwoorden

Samen met de buurgemeenten hebben we ons verkiezingsprogramma geschreven, met punten die belangrijk zijn voor Aalburg en voor de regio. Een uitgebreid programma met als titel, Tot de kern ChristenUnie. Alleen roept dat de vraag op: Wie gaat er een document van 36 bladzijdes uitgebreid lezen? Daarom hebben we ervoor gekozen om het programma samen te vatten in 7 woorden. 7 Begrippen die allemaal beginnen met de letter S. Het sluit aan de 7 dorpskernen en de Bijbelse symboliek die aan het geval 7 wordt gegeven, volheid. Op verschillende manieren willen we deze 7 thema's onder de aandacht brengen in verkiezingstijd, maar ook vooral daarna in ons politieke doen en laten.

 

Samen zorgen

Samen Zorgen

Veel zorgtaken liggen bij de gemeente en daar komen er alleen maar meer bij.   Vanuit verenigingen, Kerken en andere maatschappelijke verbanden wordt al enorm veel naar elkaar omgezien maar de vrijblijvendheid  zal afnemen. We zien het als een kans als Christelijke partij invulling te geven aan de bijbels opdracht om voor zwakkeren in de samenleving  te zorgen.

Zaterdag 15 maart presenteerden wij ons actieplan zorg. Het bevat vijf concrete speerpunten:

1. Keuzevrijheid voor zorg is van groot belang. Het is belangrijk dat men zelf mag kiezen voor zorg die past bij de identiteit en levensovertuiging. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.

2. Neem onzekerheid voor ouderen over verzorgingstehuizen weg. Huidige indicaties voor verzorgingstehuizen moeten behouden blijven.

3. Toeslag voor kleine zorginstellingen om de leefbaarheid en de zorg dichtbij ook in kleinere dorpen te kunnen garanderen. 

4. Mantelzorgers betrekken bij uitwerking van zorgplannen en extra geld voor werving van vrijwilligers.

5. Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden. Voldoende geld voor zinvolle dagbesteding als mantelzorgondersteuning.

Samen zorg om verslaving. Verslaving aan o.a. drank, drugs, gokken is niet voorbehouden aan de jeugd.  Wij zijn er voorstander van om waar wettelijk kan streng op te treden, maar ook te blijven investeren in voorlichting, preventie, want verslaving is een groot probleem.

Armoede en eenzaamheid zijn nog steeds taboe in onze maatschappij.  Naast steun aan voedselbanken moeten we als gemeente een ruimhartig armoede beleid voeren waarbij samen met diaconieën en bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties  taboes moeten worden doorbroken en laagdrempelig hulp worden  geboden.

De eigenheid van onze dorpen of kernen staat voor ons hoog in het vaandel. Daar moet u zich thuis voelen.

Samen met de dorpen willen we daar invulling aan geven door voor alle dorpen een integraal Dorps Ontwikkeling Plan  (Idop )hebben. De relatie met dorpsraden en gemeenteraad moeten we daarbij intensiveren.  Dit biedt kansen om eigen identiteit te versterken.

Aalburg Safe, Veilig

Aalburg moet een veilige gemeente zijn, in een veilige regio. Elke hulpdienst kent wel zijn zorgelijke ontwikkelingen.

De Politie komt steeds verder op afstand te staan. Buurtpreventie is mooi, maar voor ons alleen als er ook opvolging is van de sterke hand van de wet. Wij willen de wijkagent terug.

Ambulance komt helaas veel te vaak te laat bij spoedeisende ritten. Wij  vinden dat onacceptabel en blijven druk zetten op de landelijke politiek om de eisen  te veranderen. Maar intussen willen we werken aan verbetering van het netwerk van AED en het opleiden van EHBO’ers.


Brandweer
De zorg ligt hier bij de vrijwilligers, zij verdienen meer waardering . Aan een nieuwe generatie vrijwilligers zal intensief gewerkt moeten worden. Om de aanrijtijden in de hand te houden zou een nieuwe kazerne tussen Veen en Wijk een goede zaak zijn.


Verkeersveilig
De routes naar de scholen blijven onze aandacht houden.Zwaar verkeer moet  vermeden worden op deze schoolroutes. Verkeersveiligheid wordt vooral bepaald door gedrag. Op positieve wijze willen we mensen op veilig verkeersgedrag blijven wijzen.

Veel van bovenstaand beleid wordt niet in Aalburg bepaald. Daarom is het goed dat we hier een link hebben met de landelijke politiek. Er zijn een aantal regels die onveilig uitwerken voor onze regio. Door de korte lijnen die we daarvoor binnen de ChristenUnie zijn wordt onze situatie als negatief voorbeeld gebruikt in Den Haag.

Straight bestuur in Aalburg (rechtvaardig)

SPELREGELS / STRAIGHT 

 

Voor ons is het van groot belang dat de gemeente Straight is naar haar inwoners. Het niet op gelijke manier hanteren van spelregels is de bijl aan de  wortel van de boom van de geloofwaardige  overheid.

Dat geld voor ons voor handhaving op het gebied van bouwen en  vergunningen. Wij willen en kunnen het niet verkopen dat de een meer mag dan een ander.

Ook in de toewijzing van de  zorg willen we rechtvaardig beleid ontwikkelen. Niet het recht van de meest mondige maar oog voor de kwetsbare is ons criterium.

Zonder spelregels kun je als maatschappij niet functioneren. Beperking van overbodige regels is prima, maar wij geloven niet in doorgeschoten liberale principes.

Solide bestuur in Aalburg

Solide  Bestuur

Een solide basis: Wij willen ons politieke handelen gronden op de inhoud van de Bijbel. We vinden het een groot voorrecht dat we de vrijheid hebben om als Christelijke politieke partij te mogen spreken en verantwoording nemen voor het bestuur van onze gemeenschap.

Een solide bestuur. Wij zijn er  van overtuigd dat een fusie van de drie gemeenten naar de toekomst toe  een meer solide basis geeft. Besluitvaardiger, meer waarborgen voor identiteit. Op meerdere plaatsen in ons programma geven we aan waar we als Aalburg alleen risico lopen en waar  we samen kansen zien. Het zal niet goedkoper worden. Wij zullen waken voor onze gemeentelijke voorzieningen, een politiek organisatie die inbreng vanuit Aalburg garandeert,  en dicht bij de inwoner doen, wat dichtbij kan.

De Solide financiële positie van de gemeente staat onder druk met  een tekort op de begroting van bijna 300.000 euro. De komende jaren vraagt om solide beleid en bestuurlijke kwaliteit om onze gemeenschap ook financieel op koerst te houden.

Schoon Aalburg

Aalburg is een prachtige gemeente gelegen aan de Maas met prachtige natuur. Dat willen we graag zo houden. De natuur willen we beter bereikbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van onze dorpen. Meer te voet of per fiets als het even kan.

Aalburg kan nog Schoner
We willen verder met het scheiden van afval en zien verbetermogelijkheden bij inzameling van papier en ijzer. We juichen initiatieven toe van bijvoorbeeld scholen, dorpsraden en natuurbeheerders die de strijd met zwerfafval aangaan. En waar nodig treedt de opsporingsambtenaar (BOA) op om onwenselijk gedrag te corrigeren.

Schoon Aalburg
Heeft ook met duurzaamheid te maken. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert particuliere en private initiatieven om kernen energie neutraal te maken. Omdat je duurzaamheid kan leren is het van groot belang dat er projecten samen met scholen worden opgezet. Het duurzaamheidsfonds moet ingezet worden als smeermiddel en mag van ons nog verder worden uitgebreid en ondersteund door subsidies.

Schoon bouwen
Voor zowel bewoners en ondernemers worden energiekosten een steeds belangrijker aandachtspunt. De ChristenUnie wil buiten bestaande kaders denken door de bouw te prikkelen boven de wettelijke norm te bouwen bijvoorbeeld door een groen lege stelsel. De vervuiler betaald al beseffen we dat de landelijke normen hoog zijn.

Slim Aalburg

Als kleine gemeente zullen we slim moeten blijven werken. Een slim bestuur kan besluiten nemen en kan controleren of beleid uitgevoerd wordt. Wij vinden allerlei ingewikkelde samenwerkings- constructies en Gemeenschappelijke Regelingen geen slimme bestuursvorm. De democratische controle en invloed is minimaal

Slim omgaan met voorzieningen. De ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening zullen ook de komende 4 jaar verder gaan. Breedband biedt veel kansen voor onze gemeenschap.

Om slim gebruik te maken van voorzieningen moeten deze bereikbaar blijven met openbaar vervoer en waar het kan zo dicht mogelijk bij de mensen blijven. Dat kan ook door digitaal dicht bij de inwoners en bedrijven te komen.

Ook voor de komende slimme generatie is goed onderwijs noodzakelijk. Van peuterspeelzaal tot Universiteit moet bereikbaar zijn. Samen met de ondernemers en het voortgezet onderwijs kunnen we slimme netwerken bouwen waarin leerbedrijf, stage en werkervaringsplekken meetbare doelstellingen zijn.

Omdat sport een slimme verbindingsschakel is tussen gezond leven en sociale activiteit moeten we de sportclubs steunen. We zien kansen om sportaccommodaties in stand te houden en te creëren als we slim regionaal samenwerken. Voorbeelden zwembad Andel en discussie over atletiekbaan.

Sober Aalburg

We moeten eerlijk zijn naar u als inwoner en kiezer. De komende jaren zullen we nog heel veel bezuinigingen moeten vinden. Onze insteek is om belastingen niet te verhogen. Om dit te kunnen doen moeten er keuzes gemaakt worden. 

Wij vinden het komende jaren niet verantwoord om bijvoorbeeld de toeristische sector te stimuleren. Wij laten dit graag aan de ondernemer over.

Nieuwe grote projecten zijn niet te verwachten. Mochten er stappen gezet worden in samengaan van gemeenten dan moeten er gelijke spelregels zijn, maar dan vinden wij wel dat reserves gedeeltelijk aangewend mogen worden om een aantal geplande projecten te realiseren. Dan denken wij aan :

  • Een definitieve oplossing voor de voetbalclubs in Wijk en Aalburg
  • Een nieuw schoolgebouw voor het openbaar onderwijs in Wijk en Aalburg.

Minima beleid vraagt daarbij wel om extra aandacht. Ook daar vallen klappen waar we als gemeenschap een verantwoordelijkheid hebben.

Wij willen niet meer beloven dan we financieel kunnen waarmaken. En we vragen u er ook alert op te zijn bij anderen partijen.