Ingediende moties

Hieronder zijn de door de ChristenUnie ingediende moties en amendementen vernoemd. Die van andere partijen zijn via www.aalburg.nl te vinden. Dit zijn aanvullende voorstellen op de raadsagenda waarover de raad een uitspraak moet geven en een opdracht geeft aan de burgemeester/wethouder om deze aan te voeren.

Juli 2014

MOTIE Ingediend bij kadernota om nieuwe afspraken te maken over nivea van reserves nu nieuwe college een forse greep uit dee reserve van plan is om projecten te financieren.  Niet aangenomen Progessief Altena, ChirstenUnie en CDA voor 6 stemmen  

tegen 9 stemmen SGP, Idealburg, AA,BAB  en VVD

Motie ingedient om de bibliotheek lokatie in Aalburg te beschermen en niet op te offeren aan servicepunten op de scholen die niet openbaar zijn en beperkte collectie kunnen aanbieden. Strijdig met meerjaren contract met Willem van Oranje College, Unaniem aanvaard na aanpassing over budget cultuur en toezegging burgemeester.

Juni 2014

MOtie over resultaatbestemming bij jaarrekening. Inzet van ChristenUnie was om de besprakring van 180.000 op zorg volgens oude afspraken in voorziening voor WMO zouden komen.  Voorstel niet aanvaard in verhouding coalitie/ oppositie maar wel alle partijen uitgedaagd om forse uitspraken te doen over garanties voor de zorg.

 

December 2013

Een motie op initiatief van SGP en ChristenUnie om de leges voor lijkbezorgingsrechten niet verder te laten stijgen is aangenomen. (13 voor, 2 tegen)

November 2013

Een amendement op initiatief van de ChristenUnie om geld vrij te maken om het AED netwerk (onderhoud, cursussen) is unaniem aangenomen.

Juli 2013

Een motie van de ChristenUnie om van de aanrijtijden van hulpdiensten een speerpunt te maken van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Motie is aangenomen (11 voor, 4 tegen).

April 2013

Een motie van de ChristenUnie om een betrouwbare overheid te zijn en budget vrij te maken voor gesprekken met Noad 32 en Wilhelmina 26. Aangenomen (13 voor, 2 tegen)

Eind 2012

In de 2e helft van 2012 volgden formatiebesprekingen nadat een eerdere coalitie van SGP,CDA,BAB was gevallen. ChristenUnie maakt deel uit van het nieuwe college en heeft o.a. speerpunten rond zorg, duurzaamheid, breedband, handhaving en verkeersveiligheid ingebracht.

Januari 2012

Een voorstel van de ChristenUnie rond de samenwerking is aangenomen. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad van Aalburg het besluit moet nemen of er meer of minder wordt samengewerkt. Dit is nu vastgelegd en als er veranderingen in de samenwerking komen zal dit ook aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden. De motie was een reactie op het eenzijdig stopzetten van de ICT samenwerking door de colleges van burgemeester en wethouders zonder dit aan de gemeenteraden voor te leggen. (11 voor, 4 tegen)

November 2011

Een voorstel van de Christenunie, samen met de AA ingediend rond de Voedselbank is aangenomen. De voedselbank heeft problemen met de locatie die te klein is geworden voor de grote vraag aan voedselpaketten. Door het aannemen van dit voorstel gaat de gemeenteraad de voedselbank ondersteunen.

Oktober 2011

Tijdens de raadsvergadering heeft de ChristenUnie een motie ingediend (vreemd aan de orde van de dag) waarin zij de uitbreiding van de bestuursopdrachten in de samenwerking wil formaliseren.  Met de toezegging om het verbeterplan in vergadering van januari te bespreken houden we de motie tot die datum aan. Deze motie was ook bedoeld op de rol van de raad scherp vast te leggen.

Juli 2011

tijdens de kadernota hebben we een 6 tal moties ingediend, omdat de motie, snijden in eigen vlees feitelijk door alle partijen is genoemd in de eerste termijn hebben we die niet ingediend. bij Motie 4 lag bij ons het zwaartepunt van de avond.

 1. Investeren in duurzaamheid waarbij directe koppeling intergas geld eventueel losgelaten mag worden: Voor Pvda en CU: verworpen
 2. Afvalinzameling  in doe democratie (niet in stemming vanwege toezegging en uitvoering motie van Gammeren) In september 2011 heeft het college een besluit voorbereid om huis aan huis kunstof in te gaan zamelen. Het voorstel van de ChristenUnie ging verder maar toch zijn we blij met deze stap in goede richting.
 3. kwetsbare ontzien (WMO/Schuldhulpverlening en maatschappelijk werk) PvdA AA en Cu voor: verworpen
 4. Jongerencentrum commercieel  CU voor
 5. NIet bezuinigen op jeugd   PvdA, AA en CU voor: verworpen
 6. Toerisme CU en Aa voor Verworpen

de integrale tekst van de moties kunt u lezen via deze link

 • Wij hebben samen met CDA/PvdA/BAB/IDeaalburg een motie ingediend om door te gaan met het zwembad en genomen besluit uit te voeren (voor BAB/CDA/IDeaalburg/Pvda en CU) Aangenomen 8-6
 • We hebben om dezelfde reden tegen motie VVD getemd om te stoppen met zwembad. verworpen 3-11
 • De motie VVD om nota kanteling bij kadernota niet goed te keuren hebben wij gesteund. verworpen
 • De motie VVD over de samenwerking waarin bezuiniging VVV wordt vervroegd, toeristenbelasting niet wordt ingevoerd hebben wij gesteund. Verworpen
 • De motie VVD over bezuinigingen die niet aan de orde zijn geweest op subsidie met name in meerjarig perpectief verworpen

Juni 2011

 • Motie Verder met leerlingvervoer. Deze motie is opgesteld  door de ChristenUnie om de zorg rond leerlingvervoer te minimaliseren en te leren van deze procedure. Goede zorg voor de betreffende leerlingen moeten centraal staan. Met een kleine aanpassing is deze motie unaniem aangenomen.
 • Motie van treurnis ingediend door de Aalburgse Alliantie over leerlingvervoer hebben wij niet willen steunen omdat basis van de kritiek is gebaseerd op techniek van de aanbesteding. 

Mei 2011

 • Standpunt Aalburg bestuursaccoord VNG. Deze Motie is opgesteld door de PvdA en mede namens ChristenUnie fraktie ingediend. De motie vraagt om tegen het bestuurssaccoord te stemmen,met name vanwege zorg rond sociale werkvoorziening. Deze zorg is ook door directie van WAVA uitgesproken. Het college had tijdens vergadering een verzonden brief op de vergadertafel gelegd waarin zij ingestemd hadden met het voorstel in het vertrouwen dat er voldoende compensatie zou komen voor de gemeenten. Het is zondermeer uniek te noemen dat alle partijen inclusief coalitiepartijen voor dit voorstel stemden. ( unaniem) Aangenomen)
 • Ammendement veilige schoolroutes Wijk en Aalburg. bij behandeling van het regionaal verkeersplan wil de ChristenUnie meer aandacht voor de schoolroutes in Wijk en Aalburg. Het voorstel wordt door BAB, SGP en PvdA iets aangepast en gesteund. VVD, Ideaalburg, Aalburgse Aliantie en CDA stemmen tegen het voorstel. (aangenomen)

April 2011

 • Samen met BAB heeft de ChristenUnie is amendement ingediend om ook voor de dorpen Babyloniëbroek en Drongelen een IDOP plan voor de leefbaarheid te maken. Ook het CDA en SGP hebben het voorstel mede ondertekend. Het voorstel wordt aangenomen waarbij de Aalburgse Aliantie, Ideaalburg, PvdA en VVD tegen hebben gestemd. (aangenomen)
 • Initiatiefvoorstel Breedband. Breedband internet is een nutsvoorziening die een steeds grotere maatschappelijke
  betekenis krijgt.De gemeente Aalburg behoort tot het landelijk gebied wat minder aantrekkelijk is voor kabelmaatschappijen om breedband internet aan te leggen. Een initiatief medio 2009 om in ieder geval bedrijventerreinen, scholen en instellingen op glasvezel aan te sluiten is
  door de betreffende kabelmaatschappij gestopt. In een aantal landelijke gemeenten rond Eindhoven zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Zij hebben hun ambities vastgelegd in een Breedband Manifest Brabant wat door een groot aantal gemeenten en organisaties is onderschreven. (Met de voorkeur om het project regionaal op te pakken is dit initiatiefvoortel unaniem aangenomen)

Maart 2011

 • Motie informatievoorziening: Het aanscherpen van de spelregels over beantwoording van schriftelijke vragen. (aangehouden) terwijl proces wel in werking wordt gesteld.

Februari 2011:

 • Amendement VVD, A.A. en ChristenUnie over Toeristische Visie en actieprogramma.   (Afgewezen).

December 2010

November 2010 zwembad

 • Motie CU,BAB,CDA,Ideaalburg betreffende duurzaamheid bij het zwembad,30 november 2010 (Gerben van Helden) (aangenomen)
 • Motie BAB,CU,CDA,Ideaalburg betreffende investering bij het zwembad,30 november 2010 (Wijnand van der Hoeven) (aangenomen)
 • Motie Ideaalburg,CU,CDA en BAB over instellen klankbordgroep Zwembad, 30 november 2010 (Wijnand van der Hoeven) (aangenomen)

November 2010 Begroting

September 2010

Juli 2010