Open brief aan Ideaalburg

reactie op ideaalburg

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Shah Sheikkariem

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van Ideaalburg gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Postitief

Op het gebied van duurzaamheid,verkeersveiligheid, zorg voor jongeren, drugsproblematiek en bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer zien we parallelen met ons verkiezingsprogramma. Dat zijn goede punten in uw programma en wij hopen dan ook dat we kunnen samenwerken bij deze thema's. Ook op het gebied van samenwerking in de regio zien we dat we beiden gericht zijn op vergroten van bestuurskracht met dienstverlening dicht bij de inwoners.

Meer zicht op de startersmarkt (wonen en werken) kan helpen om daar de creatieve ruimtelijke arrangementen voor te vinden. Of dat ook financieel haalbaar is betwijfelen wij, maar wij laten ons hierbij graag overtuigen.

Positief kritisch

De manier waarop u inzet op een verantwoordingscultuur delen wij niet. Wij willen met u mee gaan om aan het begin duidelijk en meetbaar doelstellingen te formuleren waardoor ook rapportage eenvoudiger wordt. Wij ontmoeten maar weinig inwoners die tot de punt en de komma verantwoording wensen. Wel klanttevredenheid meten en werken aan betere dienstverlening. Controlerende taak ligt bij de gemeenteraad.

Hoe?

Bij een aantal onderwerpen komt heel sterk de “hoe dan” vraag naar boven.

Is het onze taak om kansen te onderzoeken met de ondernemers? Wij hebben gemerkt dat we ondernemers bij elkaar kunnen brengen en ze kunnen wijzen op mogelijkheden, maar ondersteunen bij nieuwe ideeen is voor ons meer de vaardigheid van de ondernemer zelf. Graag gaan wij hierover in gesprek met u. Er zijn al wel samen met de ondernemers SWOT analyses gemaakt. Het bevorderen van dagrecreatie is ook een taak van de ondernemers. De bijdrage aan VVV en de acties in EZ programma zijn ons inziens ruim voldoende.

Niet mee eens

U wekt hoge verwachtingen bij zowel sportverenigingen en buurthuizen die ons inziens een financieel niet realistisch zijn.

Uw opmerking over het behoud van goed onderwijs vinden we te kort door de bocht. Door de fusie van schoolbesturen en inzet op brede school doen we het maximale om de kansen op behoud van onderwijs te behouden. Maar uiteindelijk zijn landelijke regels bepalend of een school gefinancieerd blijft. Voor alle scholen geld dat ze nu ruim boven de opheffingsnorm zitten. Uw zorg delen we, maar de stuurmogelijkheden zijn zeer beperkt.

Uitdaging

Wij dagen u graag uit om op dezelfde wijze te reageren op ons programma of speerpunten.

Met vriendelijke groet,

Campagneteam ChristenUnie