Open brief aan de BAB

BAB: t.a.v. Tjeu vd Maagdenberg

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Tjeu

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van de BAB gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Overeenkomsten

We zien veel parallellen tussen onze verkiezingsprogramma’s. Standpunten over 30 kilometerzones en inzet van politie en woningmarkt komen overeen. Uw kijk op de systematiek van OZB ontwikkeling lijkt ons realistisch. We willen graag een inhoudelijk gesprek voeren over de vorm en inhoud van bedrijfcontactfunctionaris, een goed idee. Ziet u dat regionaal, moet dat binnen de gemeente gebeuren of wilt u mee in de lijn van regiomanager zoals dit ook door bedrijfsleven en onderwijs wordt gewenst.

Verschillend

Wij kunnen maar voor een gedeelte meegaan in uw sympathieke idee om insprekers ook mee te laten debatteren. Wij zien wat praktische problemen. Naast het element van bewaken van de tijd, zijn wij van mening dat de gemeenteraad gekozen is als volksvertegenwoordiger en is het aan de partijen om betrokkenen te benaderen voor dat er in de raad beslissingen moeten worden genomen. Dat mag natuurlijk niet afhangen van mondigheid van een betrokken organisatie.

Uw beeldvorming voor samenwerking is wel wat eendimensionaal. Wij staan dan ook positiever tegenover de samenwerking met Werkendam en Woudrichem. De wens om dienstverlening dicht bij de inwoners te houden delen wij.

Een belangrijk verschil is te vinden in onze standpunten over het Zwembad. Ook het openhouden van Veldzicht vinden heeft vergaande financiële consequenties voor de komende jaren, en dat voor een voorziening die dan 5 maanden open is. Dit debat is echter de afgelopen maanden flink gevoerd in de raadsvergadering, vandaar dat we niet te lang op dit thema in gaan.

Kunt u duidelijk aangeven hoe u uw steun aan dorpshuizen ziet; moreel of financieel?

Uitdaging

Wij dagen u graag uit om op dezelfde wijze te reageren op ons programma of speerpunten.

Met vriendelijke groet,

ChristenUnie Aalburg

 

REACTIE BAB

Betreft open reactie op open brief

Genderen 13 februari 2010

Beste Christen Unie,

Onze complimenten voor de leuke en transparante manier waarop u reageert op ons verkiezingsprogramma. Ook wij zien veel overeenkomsten tussen onze programma’s. Wij ervaren dat als positief, omdat dit de kans vergroot dat onze ideeën kunnen worden uitgevoerd. Wij zien echter ook verschillen. In uw brief stelt u ons enkele concrete vragen. Deze willen wij graag beantwoorden.

Bedrijvencontactpersoon

U vraagt ons of wij de bedrijvencontactpersoon regionaal beschouwen of enkel voor de gemeente Aalburg. Ons doel achter de bedrijvencontactpersoon is om de Aalburgse ondernemers beter van dienst te zijn. Als deze functie echter eenvoudiger in te vullen is in samenwerking met andere gemeenten, zijn wij hier niet op tegen. Een voorwaarde is dan wel dat deze persoon voldoende tijd besteedt aan de Aalburgse ondernemers. Ook moet de bereikbaarheid van deze persoon worden gewaarborgd.

Discussierecht

Wij zijn het met u eens dat een discussierecht voor burgers tot praktische problemen kan leiden. Dit is echter afhankelijk van hoe dit recht wordt uitgewerkt. Wij zien het als een uitbreiding van het spreekrecht, waarin de insprekende burger niet slechts één termijn krijgt, maar ook mag reageren op de daarop volgende discussie. Wij willen dit idee graag verder uitwerken met de nieuwe raad.

Samenwerking

U noemt onze kijk op de samenwerking eendimensionaal. Als u daarmee bedoelt dat wij een fusie uitsluiten, dan heeft u gelijk. Wij staan echter wel degelijk open voor samenwerking. Wij zijn bereid op een constructieve manier mee te denken over hoe deze samenwerking beter vorm kan worden gegeven.

Zwembad

Het verschil tussen onze visies omtrent het zwembad is inderdaad duidelijk. Wij vinden een nieuw bad in Andel onverantwoord om twee simpele redenen. Het is onbetaalbaar en het heeft tot gevolg dat er niet meer recreatief kan worden gezwommen. Helaas deelt u deze visie niet, maar dat is uw goed recht.

Dorpshuizen

Met steun geven aan de dorpshuizen bedoelen wij in ieder geval morele steun en in geval van nood ook financiële steun. Als een dorpshuis dreigt te sluiten om financiële redenen moet de gemeente ingrijpen. Wij begrijpen dat dit een gewaagde uitspraak is in deze tijd van financiële krapte, maar het openhouden van de dorpshuizen vinden wij cruciaal voor de leefbaarheid in de kernen.

Uw programma

Wij hebben uw programma doorgenomen en treffen daar een aantal goede ideeën in aan. Vooral uw idee om de politie meer te betrekken bij de gemeente spreekt ons erg aan. Verder zijn wij verheugd om te lezen dat ook u een voorstander bent van meer wandelpaden binnen de gemeente.

Samenvoeging

Wij vinden het jammer dat u geen krachtiger standpunt inneemt tegen een fusie. Vooral omdat u net als wij vindt dat de gemeente dicht bij de burger moet staan. Wij vrezen dat met een fusie een afstandelijke gemeente zal ontstaan. Mede daarom zijn wij onvoorwaardelijk tegen een fusie. Uw standpunt komt echter niet als een verrassing omdat u eerder onze motie om de Aalburgse zelfstandigheid veilig te stellen niet heeft gesteund.

Windturbines

Uit uw programma blijkt dat u een groot voorstander bent van groene energie. Wij vinden dit prijzenswaardig. U noemt een groot aantal maatregelen. Ook noemt u windturbines. Betekent dit dat u voorstander bent van het plaatsen van windturbines in de gemeente Aalburg? Wij zijn van mening dat de gemeente op een betere manier bij kan dragen aan een beter milieu dan het plaatsen van horizon vervuilende turbines.

Wij hopen hiermee u vragen te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Belangen Aalburgse Burgers