Zwembad dossier

Op deze pagina vindt u terugkijkend vanaf 2002 tot nu een overzicht van onze bijdragen aan de discussie over een nieuwe zwemvoorziening.

April 2013

Het gezamenlijke zwembad gaat AquaAltena heten.

Januari 2012: Gunning en planning

De colleges van Aalburg en Woudrichem hebben besloten het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad in Andel te gunnen aan Wind Design & Build.Over de aanbesteding Het plan van Wind Design & Build kwam als beste uit de bus, na een uitgebreide gunningfase onder begeleiding van Synarchis Adviesgroep, waarin onder andere drie adviescommissies de ingediende plannen hebben beoordeeld op de criteria: -          ruimtelijk, functioneel en gebruikskwaliteit -          stedenbouw en architectuur -          duurzaamheid en techniek

Duurzaamheid Het zwembad moet ook voldoen aan 14 duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een hogere isolatiewaarde, 3-voudige beglazing, toepassing LED-verlichting in het volledige zwembad en diverse installatietechnische besparingsmaatregelen in energie en waterverbruik. Met het pakket duurzaamheidsmaatregelen wordt de doelstelling zoals geformuleerd in de Verklaring van Dussen om de CO2 uitstoot in 2020 met 30% te reduceren net niet gehaald (het effect is 27%). De CO2 uitstoot kan verder nog aanzienlijk worden verminderd door het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hiervoor gaat de projectgroep in gesprek met de kwekerij aan de overzijde van het zwembad, die gebruik maakt van verschillende systemen om energie op te wekken, die over meer dan voldoende capaciteit beschikken om ook in de energiebehoefte van het nieuwe zwembad te voldoen.

Planning Het is de bedoeling dat de eerste duik in het nieuwe zwembad medio 2014 genomen kan worden. Een flink aantal stappen moet daarvoor gezet worden: het voorlopig ontwerp moet worden uitgewerkt tot definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek. Het jaar 2012 staat ook gereserveerd voor alle stappen die het bestemmingsplan voor het zwembad moet doorlopen. Medio 2013 kan dan begonnen worden met de bouw.

(bron: Gemeente Aalburg)

 

Groen licht voor plan van aanpak zwembad Andel (april 2011).

De gemeenteraad van Aalburg heeft met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen ingestemd met het plan van aanpak van wethouder van Luijk voor het zwembad. SGP stemde tegen het plan van de eigen wethouder, maar gaf tijdens de gemeenteraad geen stemverklaring. De ChristenUnie riep op om als raad met elkaar de schouders onder het project te zetten om het tot een succes te maken. De beslissing om een zwembad te bouwen is genomen, nu is het zaak om het een succes te maken, daar zijn ook de (voormalige) tegenstanders van de plannen bij gebaat.

Dringend beroep op college over ontbreken besluit in Woudrichem (11 januari 2011)

Wij doen een dringend beroep op het college om goed naar de juridische kant te kijken van het ontbreken van een nieuw raadsbesluit in Woudrichem. Wethouder van Luijk stelt dat dit niet nodig is omdat "het presidium" (fractievoorzitters) van Woudrichem met het nieuwe voorstel instemmen en geen raadsbesluit willen. De ChristenUnie maakt zich daarover ernstig zorgen en deed daarop het beroep om nog eens goed naar de juridische kant van het ontbreken van een nieuw besluit te kijken. Ook BAB en VVD uitten hun zorgen.

Raad stemt in (8-7) met bouw nieuw zwembad (30 november 2010).

De gemeenteraad van Aalburg heeft met stemmen van CDA, Ideaalburg, Pvda, ChristenUnie en Pim Bouman van de BAB voor een nieuw zwembad gestemd. Drie aangenomen aanvullende voorstellen over financien, duurzaamheid en een klankbordgroep die het proces in de gaten gaat houden zorgden ervoor dat de open eindjes in het voorstel werden weggewerkt.

ChristenUnie fractie stuurt brief naar college (26 november 2010)

In een brief maken wij onze zorgen over financien, duurzaamheid en de proceduren opnieuw duidelijk. De eerder geuiite zorgen en vragen (zie in de passages hieronder) zijn nog steeds niet beantwoord. Dat staat een inhoudelijk debat in de weg. Met de brief willen wij bereiken dat alsnog een inhoudelijk debat gevoerd gaat worden.

College gaat zondagssluting onderzoeken. (16 november 2010)

De fractie van de ChristenUnie heeft zijn zorgen geuit over de financiele onderbouwing, de duurzaamheid, bereikbaarheid en de procedure met woudrichem. Over de zondagssluting herhaalde de ChristenUnie wat ook in november 2008 en februari 2010 door de fractie naar voren is gebracht : zondagssluiting is juridisch niet mogelijk.Burgemeester Naterop erkende dat het nog niet was onderzocht, en gaat nu onderzoeken of het voorstel juridisch wel mogelijk is. Als dat niet het geval is gaat het voorstel van tafel.

College komt met nieuw voorstel voor Andel. (7 november 2010).

Bij het voorstel zitten geheime stukken die volgens de ChristenUnie fractie essentieel zijn in de behandeling van het nieuwe voorstel. Een motie van de ChristenUnie om de geheimhouding op te heffen wordt met grote meerderheid aangenomen.

College presenteert plannen veldzicht (oktober 2010)

Het college presenteert de onderzoeken naar veldzicht.

Ideaalburg dient motie van afkeuring in (september 2010)

Een motie van Ideaalburg spreekt de afkeur uit over de handelswijze van het college. De motie krijgt geen meerderheid.

CU motie van Treurnis (Juli 2010):

Omdat de gemeenteraad bijzonder slecht op de hoogte wordt gehouden over nieuwe zwembadplannen dient de ChristenUnie een motie van treurnis in. De motie haalde ook geen meerderheid. Lees hier meer

College schort raadsbesluit op (april 2010)

Het nieuwe college (SGP,CDA,BAB) voert het raadsbesluit van februari 2010 niet uit omdat ze eerst Veldzicht nog goed willen onderzoeken. Onder voorwaarde dat het oude besluit van kracht blijft wil de ChristenUnie fractie het college de kans geven dit eerst te onderzoeken.

Besluit tot bouw van Zwembad in Andel (raad feb. 2010)

Tijdens laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode werd met 9 voor en 5 tegen het besluit genomen om een intergemeentelijk zwembad te bouwen. We beginnen met een binnenbad. UIterlijk in 2013 wordt beslist of een buitenbad daarbij financieel haalbaar is. De ambitie is een binnen en een buitenbad. In de financiele haalbaarheidstudies wordt er van uitgegaan dat Veldzicht rond die tijd gesloten zal worden. Voor de ChristenUnie is bereikbaarheid met OV en duurzaamheid van groot belang. 

Een motie van de SGP om het zwembad op zondag te sluiten kreeg geen steun van de ChristenUnie omdat het volgens de ChristenUnie fractie juridisch niet mogelijk is (lees hier meer). Dit zorgt voor veel kritiek van de SGP fractie.

Voor een nieuw Zwembad (jan 2010)

Wij vinden de maatschappelijke waarde van een zwembad erg hoog en vinden dat we het belangrijk dat we in de directe omgeving een goed zwembad hebben waar we het hele jaar terecht kunnen. Wij denken hierbij aan het belang van  zwemlessen, zwemmen voor ouderen en mensen met een beperking in een doelgroepenbad,zwemverenigingen & recreatief zwemmen. 

We moeten aan de toekomst denken. Het lijkt mooi om Veldzicht nog open te houden, maar dan heb je over enkele jaren niets meer als de grote renovatiekosten er aan komen en ook De Kikvors dicht gaat.  Veldzicht is ook maar vijf maanden per jaar open waardoor in verhouding de kosten nog veel hoger liggen.

Als ChristenUnie kennen wij natuurlijk ook de verslechterende financiële omstandigheden die verwacht worden voor de gemeente. Daarover hebben we in de fractie goed gesproken en zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Het huidige voorstel is om met een overdekt zwembad in Andel te beginnen en in 2013 te beslissen of dat er ook een buitenbad bij kan komen. Een verantwoord voorstel waar de financiële omstandigheden goed in zijn meegenomen.  

Bij het nieuwe voorstel liggen ook twee uitvoerige rapporten over duurzaamheid. Als ChristenUnie zijn wij daar blij mee. Wij willen dan ook inzetten op een duurzaam en energiezuinig bad. Wij vinden dat er ook extra geïnvesteerd mag worden in duurzaamheid, zolang de investeringen ook op een redelijke termijn (10 jaar) terugverdiend worden door zuinig energie en warmte gebruik.  Een bad voor de toekomst moet volgens ons een duurzaam (groen) bad zijn en dat kader geven we dan ook nadrukkelijk mee aan het college.

 Januari 2010: Vragen en opmerkingen in de opinierende (meningvormende) vergadering voor het nieuwe zwembad: Het verschil in kosten tussen oude en nieuwe bad zit vooral in de kosten van rente en afschrijving. Omdat dit in verleden niet is meegenomen loop je hier nu tegenaan. We willen wel graag een zwemvoorziening, maar vinden het moment ongelukkig omdat er veel onzekerheid is over de mogelijke bezuinigingen die vanuit Den Haag komen en ziet beslissing liever genomen als daar meer duidelijkheid over is. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer is een voorwaarde. Investeren in stranden in de waterrand zou voor de ChristenUnie een alternatief mogen zijn voor buitenbad. Ook zijn we bereid om te kijken of bestaande voorzieningen dan eerder moeten sluiten als de richting bepaald is.(zodat er geen geld wordt weggegooid en gespaard kan worden voor een nieuw bad). Een groeivariant is ook een optie (beginnen met alleen een binnenbad, waarna later in de tijd het bad nog uitgebreid kan worden. Het element van duurzaamheid was toegezegd en is nog niet uitgewerkt, dat vinden wij erg jammer, zeker omdat we er zo vaak om hebben gevraagd.

November 2008: Uit onderzoek bleek dat De Kikvors en Veldzicht hooguit nog 10 jaar kunnen blijven bestaan voordat ze definitief moeten sluiten. In 2018 zouden we dan in de gemeenten Aalburg en Woudrichem geen zwembad hebben. Tot die tijd zou de kwaliteit van de zwembaden steeds minder worden.De ChristenUnie heeft dan ook ingestemd met de komst van een nieuw Zwembad in Andel dat de huidige zwembaden in Genderen en Giessen moet vervangen per 2012. De lokatie ligt het meest centraal in het gebied waardoor het zoveel mogelijk bezoekers kan trekken om rendabel te blijven.De ChristenUnie vroeg aan de wethouder om zo veel mogelijk duurzaam te bouwen (energiezuinig, zonnecollectoren e.d.). Verder vroeg de ChristenUnie om de zwemverenigingen Den Doorn en ZVDO 74 te betrekken in de gesprekken omdat deze veel gebruik zullen maken van het zwembad.

De SGP kon niet instemmen omdat de wethouder niet toezegde het Zwembad op zondag te sluiten. De SGP vroeg  aan de ChristenUnie waarom de ChristenUnie wel met de komst kon instemmen gezien de mogelijke zondagsopenstelling. De ChristenUnie antwoordde daarop dat in de Wet is vastgelegd dat je zondagssluiting  niet kan afdwingen voor een dergelijke voorziening. De wethouder kan dat dan ook niet eissen van de exploitant. Vervolgens is het dan de keus of géén zwemvoorziening, of een zwemvoorziening die mogelijk ook op zondag open is. Hierbij kiest de ChristenUnie voor het tweede gezien van het belang van een zwemvoorziening voor de gemeente.  Wellicht kan er gekeken worden in gesprekken met de exploitant om op zondag geen arbeidsintensieve activiteiten te organiseren.

November 2007: De raad was er unaniem voor dat er een onderzoek gaat komen over de mogelijkheden van een zwemvoorziening in samenwerking met Woudrichem. Over de invulling van het onderzoek waren zeer veel meningen en suggesties. De fractie van de ChristenUnie vindt het nog te vroeg om daar over te spreken omdat er over veel punten pas gesproken kan worden als er een onderzoeksvoorstel ligt. Het huidige voorstel was alleen nog een intentieverklaring. De fractie van de ChristenUnie is erg blij met de intentie om in samenwerking met Woudrichem de mogelijkheden te onderzoeken. Al in het verkiezingsprogramma van 2002 was dit opgenomen door de ChristenUnie en door de jaren heen is er herhaaldelijk gepleit voor een onderzoek. Het is dan ook mooi dat er nu een onderzoek gaat komen.

Juni 2007: Het verheugt onze fractie dat over gemeentegrenzen heen gekeken wordt als het gaat om een voorziening als een zwembad. Wij verwachten hier veel van voor de toekomst.

November 2006, begrotingsbehandeling: Herhaalde malen hebben wij gepleit voor overleg met de buurgemeente over mogelijkheden elkaar te versterken als het gaat om het zwembad. Hiervan vinden wij weinig terug in de kadernota.

Januari 2006: Speerpunt Verkiezingsprogramma: Het onderzoeken van mogelijkheden voor een goede zwemvoorziening gezamenlijk met Woudrichem. Zwemmen is één van de belangrijkste vormen van recreatie in onze gemeente en verdient meer aandacht

November 2004, begrotingsbehandeling: De kosten voor het instandhouden van het zwembad zijn niet laag. Als je dit omslaat naar een gemiddeld gezin, dan leveren alle inwoners indirect, via de gemeente, jaarlijks een behoorlijke bijdrage aan het zwembad. Onze fractie zou graag zien dat er over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt. Wellicht zijn er mogelijkheden om gezamenlijk met bijvoorbeeld de gemeente Woudrichem te komen tot een win-win situatie door samen op te trekken. In eerste instantie gaat het ons niet om dure onderzoeken, maar om verkennende besprekingen op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Kan het college hiermee instemmen?

2002: ChristenUnie neemt onderzoek naar gezamenlijke zwemvoorziening op in verkiezingsprogramma.