Programma 2006-2010

Speerpunten verkiezingsprogramma 2006

Voor elkaar

Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf, u ook niet. Wij hebben elkaar nodig in onze maatschappij, dat is in het groot en in het klein. Wij hebben elkaar nodig in de samenleving van onze gemeente Aalburg.

De ChristenUnie vindt het van belang dat in onze Aalburgse samenleving het omzien naar elkaar “gewoon” wordt. Dit staat haaks op het gevoel van deze tijd, waarin het eigenbelang vaak voorop gaat.

Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. De ‘naaste’ is niet alleen iemand uit de kring van familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen.

Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving.

Wij willen ons bij het beleid van zorg voor mens, natuur, leefomgeving en economie laten leiden door de Bijbelse opdracht, dat wij er zijn om elkaar te dienen en rentmeester mogen zijn over Gods schepping. Samen zorgen bij de WMO, samen zorgen voor onze buurt, samen invulling geven aan de inrichting van onze dorpen en de ruimte eromheen.

Dit vertaalt zich in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.

De belangrijkste punten voor ons zijn:

  1. Een helder beleid rond inspraak en interactieve beleidsvorming door u vroegtijdig bij de ontwikkeling van plannen te betrekken en daarbij naar uw mening te luisteren. Dat betekent dat u erbij betrokken moeten worden voordat er een blauwdruk van een plan ligt en als meedenken en meepraten nog zin heeft.
  2. Een duidelijke visie op samenwerking met andere gemeenten, samenwerking om sterker te staan en om het groeiende aantal taken te kunnen blijven vervullen, maar zelfstandig om de eigenheid van Aalburg te bewaren en dicht bij u als inwoner te kunnen staan.
  3. Het beschikbaar stellen van middelen voor schoonmaakacties en preventieprojecten bij u in de buurt of straat (geen subsidie, maar gereedschap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor straatfeesten. Hiermee krijgen wij meer oog voor elkaar en wordt de onderlinge samenhang bevorderd en te versterkt. A-sociaal gedrag krijgt minder kans.
  4. Voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen. Er is veel verborgen leed in gezinsverband. Daarnaast is het van belang campagnes te voeren tegen het pesten en het herkennen hiervan.
  5. Een duidelijk en helder beleid voor de ruimtelijke ordening. Gelijke behandeling van plannen van particulieren en projectontwikkelaars. Het gaat erom de leefbaarheid te bevorderen en ook naar de toekomst veilig te stellen. Hierbij is het ook van belang dat de gemeente ruimte biedt voor jong en oud in iedere kern.
  6. Het onderzoeken van mogelijkheden voor een goede zwemvoorziening gezamenlijk met Woudrichem. Zwemmen is één van de belangrijkste vormen van recreatie in onze gemeente en verdient meer aandacht.
  7. Bij de invoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zorgen voor een helder kader als basis om op objectieve wijze de vraag van de klant te kunnen behandelen, zonder willekeur of schijn daarvan. Mensen mogen niet in de kou komen te staan. Zorg op maat en dicht bij de klant. Daarnaast is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. De gemeente moet hierin sturend en stimulerend zijn.
  8. De tarieven voor begraven moeten betaalbaar blijven. De kosten mogen niet tot de keuze leiden om te kiezen voor cremeren. Vanuit Bijbels perspectief zijn wij voor begraven.
  9. Een integrale visie op waterbeleid als het gaat om het risico op wateroverlast zo klein mogelijk te maken. Door een goede ruimtelijke inpassing van extra berging in de vorm van open water kan het landschap fraaier worden en meer ruimte ontstaan voor (water)recreatie. Door het hemelwater apart af te voeren, wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd. Hiertoe moeten de rioolstelsels bij vervanging worden omgebouwd. Door de rioolheffing te koppelen aan het waterverbruik, wordt optimaal gebruik gemaakt van principe “de vervuiler betaald”.
  10. De verkeersveiligheid bevorderen door onveilige bestrating voor ouderen, rolstoelgebruikers en gebruikers van rollators aan te pakken.De verkeersveiligheid rond en op weg naar de scholen projectmatig aanpakken en de scholen hierbij nadrukkelijk betrekken.
Download hier het gehele programma