Milieu en Natuur

Milieustandpunten

December 2009: Milieuprogramma voor 2010.

Een helder beschreven programma volgens de ChristenUnie. De fractie stelde een aantal verhelderende vragen en wilde wat scherpere doelstellingen neerzetten;

  • Ook bij huisbouwprojecten kleiner dan 200 woningen moet er veel meer aan duurzaamheid gedaan worden, in onze gemeente zullen projecten van groter dan 200 namelijk niet snel meer voorkomen. De Eng is al een groot project voor ons en dat zijn 130 huizen.
  • Breng nu al de kansen in kaart om zoveel mogelijk aan duurzaamheid te doen bij de bedrijventerreinen (RBT) omdat je anders mogelijk te laat zult zijn.
  • Zet sterk in om samen met de Woningcoorporaties strengere afspraken te worden waarmee de doelstellingen voor duurzaamheid verder gaan dan dat ze nu gaan.
  • Probeer zoveel mogelijk samen te werken met andere gemeenten.

De fractie kreeg hier positieve reacties op van de wethouder

Mei 2009:

In de rondvraag vroeg Van Helden (CU) aandacht voor een landelijke duurzaamheidsmeter voor gemeenten. Op de site www.duurzaamheidsmeter.nl  is een landelijke benchmark voor gemeenten op het gebied van People (welzijn), Planet (milieu en natuur) en Profit (duurzame overheid) die dit jaar opnieuw uitgevoerd gaat worden. In deze meter worden de doelstellingen en initiatieven van de gemeente met andere gemeenten vergeleken. Volgens Van Helden is dit een mooi instrument om te zien waar Aalburg staat op het gebied van duurzaamheid, en hij riep het college dan ook op om mee te doen met dit initatief

 Chemisch vrij onkruidbestrijding 2008

Dit onderwerp is vele malen aan de orde geweest. Met name VVD voelt er niets voor en vindt het te duur. Omdat de kosten hoog zijn worden de ervaringen in Meeuwen afgewacht en wordt de verdere invoering gefaceerd. Het niet aanvaarden van genomen besluiten en het telkens aan de orde stellen van de noodzaak levert emotionele reacties op bij raadslid Jaap Vos. Vooral de demagogische houding dat anderen daar niets van afweten en van zouden mogen vinden levert wrevel op. Ondanks de aandrang van oppositie om milliedoelen te halen wil met hierin niet investeren en alleen maar doen wat wettelijk nodig is.

Motie millieudoelstellingen december 2008

Door de oppositie 8  wordt een motie aangenomen om extra aandacht te vragen voor de millieudoelstellingen.De motie begon met aantijgingen aan het college dat er niets gedaan zou zijn, dit werd als politieke doodzonde aangemerkt. in eerste termijn werd daar nog niets van teruggenomen en voor de stemming werd dit zonder toelichting verwijderd uit het voorstel. Omdat er nog een aantal onjuiste aannames in stonden kon de ChristenUnie hier niet mee instemmen. Wat niet wegneemt dat wij milleudoelstellingen zeer belangrijk vinden! 

Landschapsbeleidsplan

Raad april 2008

Christenunie stemt in met de doelstellingen van landschapsbeleidplan. In de  uitvoering voorkeur voor wandelpaden rond de kernen zodat alle burgers dar direct van kunnen profiteren. Voor bloemrijke akkerlanden andere middelen gebruiken. Vraagt college alert te zijn op ontwikkelingen vanuit rijkswaterstaat rond waterberging etc. die nog niet zijn vastgesteld maar wel deze plannen kan doorkruisen.

Mileuplan 2008

tijdens opinierende raad van november 2007 vraagt ChristenUnie aandacht voor het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen. Waar overheid daar foelstelling heeft geformuleerd en proeven plaatsvinden zou voorlichting aan inwoners ook goed zijn.  Tijdens de raadsvergadering van november wordt het plan vastgesteld. 

Verlichting Kerk van Aalburg

Tijdens de behandeling van het krediet voor de restauratie van de toren in Aalburg werd door de CDA voorgesteld om ook deze toren te verlichten. Jaap Vos van de ChristenUnie vond uit oogpunt van energieverbruik en lichtvervuiling dit geen goed idee. Wordt aan particulier initiatief overgelaten

Jachthaven op de Ebbe

Tijdens vergadering in november 2007 heeft de ChristenUnie tegen een onderzoek naar een jachthaven op de Ebbe gestemd. Milieuvervuiling bij de aanleg, behoud van landschap en zorgen over de opgave die Rijkswaterstaat mogelijk heeft in onze uiterwaarden. In dat kader zou het binnendijks verplaatsen van de voetbalvelden ook meegenomen moeten worden.

Duurzaamheid

De ChristenUnie in Aalburg staat al lang voor een duurzaam beleid. Dit kan op alle gebieden toegepast worden. Van woningbouw tot de aanschaf van een nieuw interieur voor de raadszaal. In de raadsvergadering van juni bracht de fractie nog eens extra naar voren dat duurzaamheid erg belangrijk is. We zullen de komende periode voorstellen blijven doen voor een duurzaam beleid. Deze voorstellen zullen op deze pagina samengevat worden.

Vermindering Afval door verdergaande vorm van Diftar

Tijdens de opinieraad van mei 2008 bleek dat er geen steun was voor het collegevoorstel om over te gaan op een volume/frequentie beprijzing. Alleen de ChristenUnie en PvdA stemden voor dit voorstel wat een goede stap op weg kon zijn tot beloning van hen die hun afval goed scheiden.

 

milieupunten tijdens begroting 2008

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 nov 2007 heeft de ChristenUnie 2 punten ingebracht waarvoor zij steun heeft gevraagd.

Oud Papier.

Het verzoek om te onderzoeken of het apart inzamelen van oud papier haalbaar is wordt door de wethouder overgenomen. Naast een financiele prikkel blijkt de mogelijkheid om papier in een aparte container te kunnen doen erg goed te werken. Verenigingen die nu ook al inzamelen hoeven daar geen last van te hebben.

Optellen van energievisie bij nieuwe uitbreidings en inbreidingsplannen.

De ChristenUnie stelt voor om duurzaamheidsplannen een duidelijkere plaats te geven in het gemeentelijk beleid. Bij alle plannen van enige omvang moet een millieuvisie komen.

  • Alle mogelijkheden te benutten om energie te besparen
  • Dat alle plannen van enige omvang zich daarvoor lenen
  • dergelijke plannen juist bij uitstek geschikt zijn om energie te besparen zonder de eigenaren op hoge kosten te jagen of in te leveren op comfort.

Deze motie wordt door ChristenUnie, CDA, PvdA en SGP gesteund.  (VVD, BAB, Honcoop en Ideealburg zijn tegen)