Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen 2009

Tekst beschouwingen ChristenUnie bij Kadernota 2010

vlagwoensdag 15 juli 2009 00:00 "Op de goede weg"

Op de goede weg

Dat geldt voor dit college. Veel is gerealiseerd. Andere zaken zijn opgestart.Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Aalburg staat op de kaart in West-Brabant
 • Het regionale bedrijventerrein biedt extra mogelijkheden voor Aalburg, zowel in de Veensesteeg als op de andere terreinen in de regio. De regionale aanpak wordt voor andere gemeenten een verplichting vanuit de provincie waaruit blijkt dat Aalburg voorop loopt
 • Diverse bouwlocaties zijn ontwikkeld of staan op stapel
 • Het openbaar onderwijs wordt zelfstandig
 • In de intergemeentelijke samenwerking zijn stappen vooruit gezet.

Nu lijkt er een kink in de kabel te komen door de gevolgen van de kredietcrisis. Dit gaat ook Aalburg niet voorbij. Er moet bezuinigd worden. Daarbij moeten we echter oppassen dat we niet van de ingeslagen weg afraken bij het maken van keuzes voor bezuinigingen.

De ChristenUnie is blij met de tot nu toe behaalde resultaten op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking in het Land van Heusden en Altena.

De uitkomst van het bestuurskrachtonderzoek en de ambities van de strategische visie geven duidelijk aan dat samenwerking met anderen de enige begaanbare weg is. De eerste stappen op deze weg zijn gezet. Het is voor ons voortbestaan als gemeente van belang op de ingeslagen weg verder te gaan. Het zou zeer kortzichtig zijn om onder de huidige financiële druk te stoppen met de samenwerking of hier de rem op te zetten. Aan de hand van onderwerpen uit de kadernota komen we hier nog op terug.

In het vervolg van de beschouwingen zullen wij op hoofdlijnen de richting aangeven voor mogelijke bezuinigingen.

Als het gaat om wegen en groen zijn wij voorstander van het op een goede wijze in stand houden van de kapitaalgoederen.

Bij wegen staat de verkeersveiligheid voorop. Met name de aanpassing van de Kromme Nol vinden wij met het oog op de veiligheid van de fietsers belangrijk. De reconstructie van de Grotestraat in Veen kan i.v.m. plan de Eng later uitgevoerd worden. Daarnaast willen wij voorstellen kritisch naar het kwaliteitsniveau van het wegenbeleidsplan te kijken.

Voor groen hebben wij (samen met de PvdA) al eerder aangegeven dat het kwaliteitsniveau op verantwoorde wijze kan worden bijgesteld.

Voor onkruidbestrijding willen wij de eerst komende jaren inzetten op de DOB (Doelgericht onkruid bestrijding)-methode. Die heeft de goedkeuring en instemming van het waterschap en maakt minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen minimale kosten.

De IDOP’s (Intergrale Dorps Ontwikkelings plannen)zijn een goed instrument om de leefbaarheid te bevorderen. Onze fractie is van mening dat voor de uitvoering nadrukkelijk samengewerkt moet worden met andere gemeenten. Er is hier sprake van een optelsom van fte’s op diverse terreinen, die veel beter samen met andere gemeenten gedeeld en ingevuld kunnen worden.

We hebben het dan over de sportcoördinator, de maatschappelijke stage begeleider en de IDOP-coördinator, samen 1,4 fte.

De uitvoering van plannen moet maximaal geïntegreerd worden met andere plannen in de openbare ruimte. Tevens zal het tempo van uitvoering afgestemd moeten worden op de middelen en gegeven de huidige situatie betekent dat het uitgesmeerd zal moeten worden over een langere periode.

Op het terrein van de WMO zijn goede resultaten behaald. Er staan nog plannen op stapel, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uit het voorstel hiervoor blijkt dat samenwerking zijn vruchten afwerpt en een besparing oplevert zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Onze fractie is van mening dat over de volle breedte van de WMO meer voordeel te behalen is door intensief samen te werken met Woudrichem en Werkendam.

Verder vinden wij dat het goed is om voor de breedte van de organisatie zoveel mogelijk taakstellend te budgetteren. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de begroting breed in de organisatie weggezet en daardoor ook beter gedragen. Het kan ook een stimulans geven om tot creatieve ideëen te komen.

Daarnaast willen wij in willekeurige volgorde nog enkele voorstellen doen.

 • Bij het project zuidrand Eethen leidt een keuze voor alleen natuurgras tot een jaarlijkse besparing. De post exploitatielasten voor de gebouwen zoud nog eens kritisch doorgelicht moeten worden.
 • De rentelasten kunnen teruggedrongen worden door de gronden in Eethen en aan de Elsdijk op korte termijn te verkopen.
 • Enkele kleinere posten zoals (gala)uniformen voor de brandweer kunnen uitgesteld worden (hoort dat niet bij de regio) en onderzoek naar de begraafplaatsen kan intern gedaan worden, zo moeilijk is dat niet.
 • Dit jaar zijn er meerdere onderzoeken verricht door de rekenkamer, dit tempo kan aangepast worden en hiermee ook de middelen.
 • De inschatting van de benodigde fte voor de BAG is voor een gemeente van onze omvang vrij fors.
 • Voor de digitalisering van de bestemmingsplannen niet meer doen dan de wettelijke verplichting.

Zo zullen alle posten uit de begroting kritisch in ogenschouw genomen dienen te worden en wellicht kan van diensten van buurgemeenten gebruik gemaakt worden in plaats van externe inhuur, omdat ook in naburige gemeenten bezuinigd zal moeten worden en capaciteit over zal zijn.

De lastendruk van de OZB dient zo weinig mogelijk te stijgen. Indien sprake blijkt te zijn van deflatie, zijn wij geen voorstander van verlaging van de OZB. Daling van de woningprijzen zal gecompenseerd moeten worden in de tarieven om de totale opbrengst op peil te houden.

Het is een moeilijke klus die het college nog te klaren heeft.

Wij wensen het college veel wijsheid en Gods zegen toe bij het verder uitwerken van de plannen en het opstellen van de begroting

Algemene beschouwingen 2008

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2009 -2011

Fractie:

 • Kees Nieuwenhuizen (raadslid)
 • Jaap Vos (raadslid)
 • Gerben van Helden (burgerraadslid) 

 

Voorzitter, leden van de raad, college, een unieke begroting ligt voor ons. Uniek in vergelijking met de begrotingen van de laatste jaren. Aalburg heeft de wind in de rug.In tegenstelling tot de economische situatie van dit moment in de wereld om ons heen. De gevolgen hiervan zullen op termijn ook merkbaar worden voor de uitkering uit het gemeentefonds. Het is raadzaam hier het komende begrotingsjaar rekening mee te houden.Het lijkt ons daarom raadzaam de personele uitbreiding te doen op basis van contracten voor bepaalde tijd in plaats van onbepaalde tijd.

Onze fractie kan, zij het aarzelend, instemmen met de geplande uitbreiding van de formatie. Het is onontkoombaar omdat het takenpakket als gevolg van maatregelen van de rijksoverheid uitgebreid wordt. Hiervoor is extra menskracht nodig. Wij hadden de hoop dat het geheel opgevangen zou kunnen worden door intensievere samenwerking in de regio.Maar het zoeken van samenwerking lijkt een complexe en moeilijke zaak te zijn. Gemeentelijke organisaties verschillen in opbouw, werkwijze en cultuur blijkbaar zoveel van elkaar, dat het niet eenvoudig is om samen op te trekken. Het prevaleren van eigen belang boven gemeenschappelijk belang kan samenwerking bemoeilijken. Graag zien wij een versnelling in het samenwerkingsproces tot stand komen. Daar zijn we als gemeenten en als inwoners van de gemeenten bij gebaad. Politiek, bestuurlijk een Aalburgse gemeente met een loket voor en dichtbij de burgers en een organisatie gezamenlijk met de andere gemeenten die er op de achtergrond (in de backoffice zo u wilt) voor zorgt dat beleid wordt voorbereid en uitgevoerd. Een organisatie die kwantitatief en kwalitatief in staat is die taken op een goede en efficiënte wijze in te vullen, zorgend voor een goede dienstverlening aan alle inwoners.

 Programma bestuur

Dienstverlening. Een actueel onderwerp in gemeenteland. Veel wordt erover gezegd en geschreven. De burger heeft voor veel zaken geen keuze, maar moet bij de gemeente zijn voor een paspoort, rijbewijs, bouwvergunning etc. De rijksoverheid wil dat de gemeente Het Loket wordt voor alle overheidsinstanties. Aalburg heeft hierin al een belangrijke stap gezet met het Aalburg loket, fysiek en digitaal. Beiden moeten echter nog groeien. De uitbreiding met een floor-manager (een aansprekende naam voor de burger) moet hieraan een positieve impuls geven. Onze fractie kan zich hierin vinden, maar vraagt wel extra aandacht voor communicatie. Leg de burger, de bezoeker, duidelijk uit wat er van hem verwacht wordt. Nu is er bij veel bezoekers van het loket onduidelijkheid over bijvoorbeeld de functie van de nummerautomaat. Men begrijpt niet waarom een nummer gepakt moet worden terwijl er verder niemand te zien is. Hierdoor ontstaat er onnodig een negatieve beeldvorming.

Programma veiligheid

De regionalisering van de brandweer heeft reeds jaren onze steun. Toenemende professionalisering vraagt om een optimale afstemming in grotere verbanden dan de gemeente. Wel willen wij bij deze ontwikkeling aandacht vragen voor de positie van de vrijwilligers bij de brandweer. Zij zijn in onze ogen onmisbaar voor het goed functioneren van de brandweer. Met name in gemeenten en gebieden die uitgestrekt en relatief dun bevolkt zijn. Ze kunnen snel ter plaatse zijn, hebben plaatselijke bekendheid en zijn goed gemotiveerd. Dat hebben zij in het verleden ruimschoots bewezen. Daarom is het van het grootste belang dat de positie en waardering van de vrijwilligers, ook al veranderd de organisatie, vanuit de gemeente geborgd blijft. 

Programma verkeer en openbare ruimte

Wegen

Met name als het gaat om wegen betreft het de veiligheid van iedereen. Wij vragen het college bij de herinrichtingsplannen hier in het bijzonder aandacht aan te schenken. In de Grotestraat in Veen bijvoorbeeld worden snelheden gehaald die ver boven de 50 km/u uitkomen, terwijl 30km/u gewenst is. Nogmaals vragen wij u om de inrichting uit te voeren conform de richtlijnen Duurzaam Veilig. De veiligheid van de fietsers op de Kromme Nol baart ons zorgen. Graag zouden wij zien dat hier op korte termijn maatregelen genomen worden.

Onkruidbestrijding

De hoogte van de kosten voor chemischvrije onkruidbestrijding hangen sterk samen met de inrichting van het groen. Het verheugd ons dat geld is gereserveerd voor herinrichting van groen om zo chemische onkruidbestrijding terug te dringen.

Begraafplaatsen

Terloops wordt in de begroting gesproken over minder intensief onderhoud op de begraafplaatsen. Dit is een gevoelig onderwerp. Ons standpunt over de hoogte van de tarieven is bekend. Liever aanvullende dekking uit de algemene middelen dan een stijging van de tarieven. Indien er gekozen moet worden tussen minder onderhoud of hogere kosten, vindt onze fractie dat de raad hierbij betrokken moet worden. Het onderhoudsniveau is van groot belang voor het aanzien van de begraafplaatsen. Met name voor de nabestaanden is dit een gevoelig onderwerp. 

Programma cultuur recreatie en sport

Bibliobus

De alternatieve voorziening voor de bibliobus is niet kosten neutraal. Maar dat is het ons ook waard. Hieruit blijkt dat het college serieus werk maakt van de verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen. De gekozen oplossing levert een positieve bijdrage aan die leefbaarheid. Waterrand en aanlegplaatsenplan Vanaf deze plaats willen wij benadrukken dat bij deze projecten de regie in handen van de gemeente moet liggen, maar realisatie en inveseringen dienen door private partijen gedaan te worden. Er moet ook een goed evenwicht zijn tussen natuur en recreatie. Het liefst zien wij natuurlijke recreatie op die plaatsen. De aanleg van wandelpaden c.q. voorzieningen juichen wij toe.  

Programma werk en inkomen

De WAVA zal zeker nog onderwerp van gesprek zijn op de komende raadsagenda's. Toch willen wij vanaf deze plaats aangeven dat wij de de ontwikkellingen bij de WAVA positief vinden en wij waarderen de inbreng van de portefeuillehouder hierin.

Programma welzijn en zorg

De komst van een centrum voor jeugd en gezin is van groot belang. Het zal u niet verbazen dat onze plaatselijk ChristenUnie-fractie dit initiatief van harte ondersteund. Ook onze inwoners moeten met opvoedingsvragen terecht kunnen bij een laagdrempelig loket in de buurt. Onze fractie vindt dat hier indien nodig extra middelen voor beschikbaar gesteld moeten worden. Uiteindelijk gaat het erom dat jongeren zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dit middel zal bijdragen aan het verminderen van het aantal jongeren dat tussen wal en schip komt ten gevolge van de gezinssituatie.

 Progamma milieu

Afvalinzameling

Het ondergronds brengen van milieuparkjes levert een positieve bijdrage aan het aanzien ervan. Toch willen wij het college vragen een pas op de plaats te maken tot geheel duidelijk is hoe het verpakkingenconvenant uitpakt. De vergoedingen die hieruit voortvloeien kunnen dan gebruikt worden om de investeringen te dekken voor de milieuparkjes. Er is dan ook meer duidelijkheid over de verplichtingen voor de verschillende afvalstromen. \

Riolering

Afgelopen week is ons een eerste indruk gegeven van het GRP. Het GRP is een beleidsinstrument, een kader, waarin aangeven wordt hoe omgegaan wordt met het verwerken van hemelwater, grondwater en vuilwater. De eerste presentatie was meer technisch dan beleidsmatig. Onze fractie hoopt dat het plan wel een beleidsplan zal zijn. Wij gaan ervan uit dat zoals ook bij de presentatie is aangegeven geen extra investeringen voortvloeien uit het GRP en dat aan de wettelijk vastgelegde basisinspanning reeds is voldaan. Bij vervanging van riolering vinden wij dat het nieuwe stelsel het vuilwater en hemelwater gescheiden af moet voeren. Dit is ook het beleid dat VROM voorstaat. Het waterschap geeft hiervoor subsidie. Het is in het algemeen belang. Wij vinden dat we dit in bestaande situatie alleen af kunnen dwingen, indien de gemeente de kosten voor haar rekening neemt.

Programma bouwen en wonen

Veel bouwplannen staan op stapel of zijn gestart. Duurzaamheid vinden wij van groot belang. Met name de mogelijkheden die er zijn op het gebied van het gebruik van de warmte uit de aarde zouden benut moeten worden. Dit levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De gemeente kan hieraan een positieve impuls geven.

De voorliggende begroting heeft onze steun. Onze wensen vinden wij hierin terug. Daarom zullen wij geenamendementen indienen. Wij wensen het college veel wijsheid en Gods zegen toe voor het komende begrotingsjaar en u mag weten dat dat uw werk door velen wordt opgedragen in hun gebeden.

Algemene beschouwingen 2007

Bedrijfsvoering Cultuur, recreatie en sport
Grondbeleid Werk en inkomen
Onderhoud kapitaalgoederen Welzijn en zorg
Bestuur Milieu
Veiligheid Bouwen en ruimte
Verkeer en openbare ruimte Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lokale economie Algemene beschouwingen bij de kadernota

Inleiding

Samen actief in Aalburg is het motto voor de begroting. Samen. Dat kun je op verschillende manieren invullen. Op diverse terreinen en met diverse geledingen wordt samengewerkt. Het collegebeleid is erop gericht dit te versterken. Samen zijn wij sterk en wij hebben elkaar nodig om samen te kunnen leven. Wij hebben elkaar ook nodig bij de uitvoering van de WMO. Een dagblad heeft een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de kerken bij de invulling van de WMO. In 60 % van de gemeenten in ons land spelen de kerken een actieve rol bij de vormgeving van de WMO. In 19 % spelen kerken geen rol en in 21 % van de gemeenten is het nog onduidelijk welke rol kerken zullen gaan vervullen. De directeur van ActiZ, de branchevereniging van de thuiszorg, vindt het logisch dat maatschappelijke organisaties zoals kerken een rol spelen. Zij weten vaak goed wat er speelt in de gemeenschap. Wij pleiten voor een actievere rol van de gemeente om de kerken te betrekken bij de WMO.

Samen actief in Aalburg betekent voor ons ook samen actief met buurgemeenten om in de nabije toekomst als kleine zelfstandige gemeente te kunnen blijven functioneren en te kunnen blijven voortbestaan. Steeds meer taken komen op de gemeente af. Dat vraagt om een goede organisatie. Wij zijn van mening dat het zonder samenwerking niet lukt, ook al kennen we de uitkomst van het bestuurskrachtonderzoek nog niet.

Paragraaf Bedrijfsvoering
Vele handen maken licht werk. Wij zijn er van overtuigd dat er met relatief weinig handen veel werk verzet wordt door de organisatie van onze gemeente. De uitbreiding van het aantal fte’s is onderbouwd. Toch willen wij hierbij de kritische kanttekening maken, dat wij er van uit gaan dat dit geen begin mag zijn van een trend. Reeds vele jaren lang hameren wij op het aambeeld van de samenwerking om samen met anderen beter toegerust te zijn voor de taken waar wij voor staan. Dat is in onze ogen een beter begaanbare weg dan uitbreiding van formatie.

Paragraaf Grondbeleid
Er wordt een forse stijging van de grondprijzen voorgesteld. Wij pleiten evenals vorig jaar voor een grondprijs gekoppeld aan de waarde van de te bouwen woningen, de z.g. residueel bepaalde grondprijs, toe te passen bij de projectgerichte uitgifte van grond. Tevens verwachten wij dat bij de realisatie van alle projecten rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van het volkshuisvestingsprogramma. De op stapel staande exploitatiewet biedt mogelijkheden om projectontwikkelaars die alleen maar duurdere woningen willen bouwen ter compensatie een bijdrage te vragen voor een fonds waaruit op andere plaatsen sociale woningbouw gefinancierd kan worden. In afzonderlijke overeenkomsten kan hierop nu reeds geanticipeerd worden.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
De inhoud van deze paragraaf is naar onze mening mager. Onze zorg is dat de waarde van de kapitaalgoederen daalt ten gevolge van te weinig onderhoud. Wij zijn blij dat de openbare verlichting een extra impuls krijgt. Tevens steunen wij de financiering van de rotondes uit de reserve om zo meer ruimte voor onderhoud aan de wegen te krijgen. Maar dit neemt niet weg dat het gekozen niveau, hetgeen betekent dat het minimale gedaan zou moeten worden om de wegen in stand te houden, niet gehaald wordt en de kapitaalgoederen in waarde achteruit gaan. Dit zal een keer moeten worden ingehaald en lasten worden zo verschoven naar de toekomst.

Wij zijn het dan ook niet eens met het niet opstellen van een beheersplan voor de kunstwerken, een andere groep kapitaalgoederen. Dit is struisvogelpolitiek. Om op een verantwoorde manier je goederen te beheren en middelen hiervoor vrij te maken is het noodzakelijk een beeld te hebben van wat je hebt en hoe de toestand er van is. Als dit niet bekend is, kan het zomaar voorkomen dat een brug of een ander kunstwerk onverwacht groot onderhoud nodig heeft, wat wellicht voorkomen had kunnen worden door periodiek onderhoud te plegen.

Wij stellen voor hiervoor geld vrij te maken uit de reserve, want het betreft in eerste instantie een éénmalige uitgave.

Programma bestuur
Raadsagenda
Als raad moeten we onszelf verplichten voor het einde van het eerste kwartaal 2007 een raadsagenda te hebben. Wij roepen u allen op hieraan mee te werken.

ICT
Automatisering is actueel. Vanuit de landelijke overheid worden vele taken op het bord van de gemeente gelegd. De gemeente wordt Het LOKET voor alle burgers en instanties. Dit vergt een grote inspanning qua menskracht en ook financieel gezien. Onze vraag is hoe actueel is ons beleidsplan nog? Wat willen, in dit geval beter gezegd wat moeten we bereiken? Wat moeten we ervoor doen? Wat gaat het kosten? Door de landelijke overheid zijn een aantal data gesteld waarvoor de gemeente het één en ander gerealiseerd moet hebben. Om deze data te halen moet een aantal zaken nu reeds zijn opgestart. Gaat Aalburg dit halen en kan dat binnen de begrootte bedragen?

Programma veiligheid

Brandweer
Na Enschede en Volendam was iedereen overtuigd van de noodzaak van het toepassen en naleven van regels met betrekking tot de veiligheid van gebouwen. Tot voor kort was de overtuiging van de noodzaak verflauwd. De uitkomst van het rapport over de Schipholbrand heeft echter de meeste mensen weer wakker geschud. Wij pleiten er dan ook voor dat de rol van de gemeente bij het uitoefenen van haar taak op dit terrein op adequate wijze wordt ingevuld ondanks teruglopende leges.

Wij konden geen post in de begroting vinden voor de uitvoering van de voorlichtingscampagne voor burgers over hoe te handelen bij een ramp. Tot nu toe was de leus: ramen en deuren sluiten. Maar dat moet veranderen. De voorlichting hierover is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Is hier rekening mee gehouden?

Programma verkeer en openbare ruimte
Hiervoor hebben wij reeds aangegeven blij te zijn met de extra middelen voor wegonderhoud en de openbare verlichting. Op het gebied van verkeersveiligheid heeft de gemeente echter ook een voortrekkersrol. Hiervan vinden wij geen concrete voorstellen terug in de begroting. Met name de verkeersveiligheid op de schoolroutes en rond de scholen vraagt permanent aandacht.

Onkruidbestrijding
Wij willen het college vragen of op korte termijn overgegaan kan worden op de z.g. DOP methode voor de onkruidbestrijding op verhardingen in plaats van overal te spuiten. Nog beter zou het zijn geheel te stoppen met chemische onkruidbestrijding, maar wij kunnen ons vinden in een lange termijn oplossing zoals wordt voorgestaan.

Programma lokale economie
Vorig jaar hebben wij een aantal zaken bepleit zoals die vastgelegd zijn in het raadsprogramma, maar niet ten uitvoer werden gebracht. Nu worden er een aantal goede aanzetten gegeven om beleid te kunnen maken en invulling te kunnen geven aan een actieve rol van de gemeente het oog op de invulling van bedrijventerreinen.
Tevens willen wij het belang van werkgelegenheidsnota nog eens onderstrepen, van belang voor de werkgelegenheid met name ook voor jonge schoolverlaters.

Programma onderwijs
Een andere bestuursvorm voor het openbaar onderwijs wordt door ons reeds jaren bepleit. In plaats van voornemens van het college zien wij liever een datum waarop één en ander gerealiseerd zou moeten zijn.
Deze uitvoerende taak hoort niet direct bij de gemeente thuis en verzelfstandiging vergroot de betrokkenheid van de ouders bij de school.

Programma cultuur, recreatie en sport
Bibliobus
De beschreven samenwerking met de scholen kan dat ook een mogelijk alternatief worden voor de bibliobus in de kleine kernen? Over de bibliobus staat verder niets vermeld en genoemde voorstel zou wellicht breder uitgewerkt kunnen worden zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken.

Zwembad
Van het door ons bepleitte onderzoek naar mogelijkheden om voor het zwembad samen te werken met Woudrichem vinden wij niets terug in de begroting. Dat vinden wij jammer.

Programma werk en inkomen

De herijking van het armoedebeleid juichen wij toe. Ook in onze gemeente zal meer armoede zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Het college zegt toe bij het te voeren minimabeleid maatschappelijke organisaties en uitkeringsgerechtigden te betrekken. Daar willen wij het college aan houden. Wat ons betreft gaat dit verder dat het alleen uitnodigen van deze organisaties voor voorlichtingsbijeenkomsten en symposia. Het erbij betrekken van maatschappelijke organisaties zouden wij liever in het rijtje van beleidsvoorstellen voor de komende jaren plaatsen. Zij kunnen een wezenlijke bijdrage leveren door te signaleren, maar ook door bij te dragen. Er zijn reeds vele voorbeelden van diaconieën die hieraan invulling geven.

Programma welzijn en zorg
WMO
Aalburgloket

Eénzaam gaat Aalburg zijn wmo-weg. Is dat verstandig? Wij vinden van niet. Aalburg manoeuvreert zich in een lastige en kwetsbare positie. Wij zouden graag zien dat er een breder draagvlak wordt gezocht door met andere gemeenten samen te gaan werken.

Verslavingszorg
Er worden goede initiatieven ontplooit op dit gebied. Wij zijn blij met de inzet van betrokken en bezorgde moeders. Wellicht is het mogelijk om naast drugs en alcohol ook te spreken over verslaving aan gokken en roken.

Programma milieu
GRP (gemeentelijk rioleringsplan)
Het is voor ons onbegrijpelijk dat een actueel rioleringsplan zolang op zich laat wachten. Nog steeds weten wij niet wat de gevolgen zullen zijn voor het rioolrecht. Blijft het gelijk of leveren we volgend jaar het voordeel van nu weer in? Wij zijn er ons van bewust dat dit deels een erfenis is van het vorige college, maar pleiten toch voor duidelijkheid op korte termijn.

Duurzame energie
Het stopzetten van subsidies voor uitvoering van maatregelen in het kader van het klimaatlandschap hoeft niet te betekenen dat op kleinere schaal binnen de gemeente niets gedaan kan worden. Wij pleiten ervoor beleid te ontwikkelen om in eigen gebouwen, bij de openbare verlichting en in uitbreidingsplannen het maximale te doen om energie te besparen.

Begraafplaatsen/begraafrechten
Wij zijn geen voorstander van verdere stijging van de begraafrechten. Het mag niet zover komen dat mensen voor crematie kiezen vanwege de hoge kosten van het begraven. Begraven van overleden nabestaanden is een Bijbels gegeven. Wij stellen daarom voor de begraafrechten niet te verhogen.

Programma bouwen en ruimte
Het is een goede zaak dat er op meerdere plaatsen plannen gemaakt worden om de functie van het groen in onze gemeente te versterken. Wij rekenen op de vindingrijkheid van het college om mogelijkheden en middelen te vinden om de in de begroting genoemde plannen te realiseren.

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
De meevallers van Intergas kunnen slechts één keer uitgegeven worden. Het is zaak daar op een verantwoorde en voorzichtige wijze mee om te gaan. Wij zijn er geen voorstander van om alles op korte termijn te bestemmen. Na betere tijden komen altijd weer mindere tijden en een goed gevulde spaarpot biedt dan een welkome aanvulling.


Tenslotte
Wij willen het college voor het komende begrotingsjaar veel wijsheid en de onmisbare zegen van God toewensen om haar werk te kunnen en mogen doen. Wij, en vele anderen met ons, zullen u opdragen in onze gebeden.

De fractie van de ChristenUnie,

C. Nieuwenhuizen
C. Honcoop
J. Vos

G. van Helden, plv. fractie lid opiniërende raad
M. van Rijswijk, plv. fractie lid opiniërende raad


Algemene beschouwingen bij de kadernota voor de begroting 2007- 2010

Is Aalburg klaar voor de toekomst?
Er komt veel op de gemeente af. Formatie uitbreiding is geen optie staat er in de kadernota. De ChristenUnie onderschrijft dat. Maar daarmee zijn we er niet.

Samenwerkingsagenda
Steeds meer taken komen van het rijk naar de gemeente. Taken worden complexer. De WMO is daarvan een voorbeeld en de meest ingrijpende maatregel voor de gemeenten.

Daarnaast gaan er allerlei uitspraken rond over de gewenste grootte van gemeenten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich daarover uitgelaten. Enkele commissarissen van de koningin doen hierover boude uitspraken. Er circuleert een getal van 45.000 inwoners als ondergrens waarbij een gemeente voldoende bestuurskracht heeft en zelfstandig haar taken kan uitvoeren.

Naar de mening van onze fractie is het belangrijk te anticiperen op allerlei ontwikkelingen door samen te werken met andere gemeenten. We moeten als Aalburg niet afwachten tot over ons beslist wordt, maar het initiatief houden door de samenwerking te zoeken en te intensiveren met als doel zo lang mogelijk onze zelfstandigheid te kunnen bewaren.

Dit vraagt om een helder beleid op dit terrein en duidelijke keuzes. Wij vragen ons af of een verdere versnippering van samenwerking door meerdere partijen te zoeken bijdraagt aan wat we uiteindelijk willen bereiken.
Laten we ervoor zorgen goed gesteld te staan voor een mogelijke volgende golf van herindeling over ons heen komt. Gesteld staan om het toenemende aantal taken die op de gemeente afkomen op een goede wijze in te kunnen vullen, zodat de inwoners op de gemeente kunnen vertrouwen.

Een goed voorbeeld waar samenwerking voordelen heeft voor de gemeente is automatisering. Gereedschap op de achtergrond, maar onmisbaar voor een goede dienstverlening. De minister stelt hoge eisen aan het digitaal kunnen bedienen van de inwoners van de gemeente, om hieraan te kunnen voldoen zonder dat de kosten de spuigaten uitlopen, is naar onze mening samenwerking onmisbaar.

Voor het opknappen van het gemeentehuis zal weinig animo zijn om met ons samen te werken. Voor wat betreft de noodzakelijke aanpassingen in het kader van de brandveiligheid kunnen wij ons vinden in de plannen. Het overige kan wat ons betreft wachten tot er betere financiële tijden aanbreken. Onze fractie staat enigszins sceptisch tegenover allerlei onderzoeken, duur en minder duur. Als het gaat om rechtmatigheid, dan hoort dat een onderdeel te zijn van het dagelijkse werk, de werkprocessen horen daarin uitkomst te bieden.

Het parkeren van vrachtauto’s is een jaarlijks terugkerend onderwerp, zonder dat er concreet iets is opgelost. Naar de mening van onze fractie zijn hier oplossingen mogelijk zonder hoge kosten. In het verleden hebben wij aangedragen dat op bestaande industrieterreinen nog de nodige capaciteit gevonden kan worden op de openbare weg. Wellicht is er ook in overleg met bedrijven een oplossing te vinden die kostenneutraal is.

De openbare verlichting is ook een onderwerp dat herhaaldelijk onderwerp van algemene beschouwingen en begrotingsbehandelingen is geweest. Het is een goede zaak, analoog aan het coalitieprogramma, dat nu invulling wordt gegeven aan het versneld op orde brengen van de openbare verlichting.

In de kadernota wordt gesproken over de abri’s. Bij de abri’s missen wij goede voorzieningen om fietsen veilig achter te kunnen laten. Wij pleiten voor het plaatsen van deugdelijke fietsenrekken bij de abri’s.

Wij maken ons zorgen over de financiële gevolgen van het op te stellen waterplan en Gemeentelijk Riolerings Plan. Het opstellen van het Rioleringsplan duurt te lang. Geluiden uit de landelijke pers waarschuwen voor sterke stijging van het rioolrecht. Daarbij komt nog de mogelijke invoer van de verbrede waterheffing. Hierdoor kunnen de lasten voor onze inwoners sterk stijgen. Hoe eerder hierop geanticipeerd wordt door een goed beleid te ontwikkelen hoe beter. Wij dringen hierop al enkele jaren aan. Wij gaan er nu van uit dat hiermee niet langer geaarzeld wordt.

Onkruidbestrijding, monumentale en waardevolle bomen, ecologisch groenbeheer, al deze onderwerpen horen deel uit te maken van het groenbeleidsplan. Door een groenbeleidsplan voor te leggen aan onze raad kunnen op deze terreinen samenhangende keuzes gemaakt worden. Deze kadernota biedt daarvoor onvoldoende houvast, te weinig kaders. Onze fractie wil daarom aandringen op het spoedig aanbieden van het groenbeleidsplan om nog voor de begroting richting te kunnen geven aan het groenbeleid.

Wij onderschrijven het belang van een werkgelegenheidsnota, maar willen hierbij aangeven ervan uit te gaan dat SES en Rewin hieraan een substantiële bijdrage zullen leveren. De liefde kan niet altijd van één kant komen. We willen ook een keer iets terug zien. Het genoemde bedrag zal dan mogelijk lager uitvallen.

Onderwijs
Het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs is ondanks aangenomen amendementen hierover nooit verwezenlijkt. Wij gaan ervan uit dat hieraan op korte termijn wordt gewerkt en in de begroting hierover meer duidelijkheid zal zijn. Een schaalgrootte passend bij onze gemeente is wat ons betreft uitgangspunt.

De opgevoerde kosten voor de brandveiligheid van de scholen heeft ons verbaasd. Wij verkeerden in de veronderstelling, op basis van de stukken van destijds, dat bij het op orde brengen van de diverse scholen vorig en dit jaar, voorlopig geen uitgaven meer nodig waren. De scholen konden weer jaren vooruit is ons destijds voorgehouden.

Het opstellen van een sportnota juichen wij toe.
Ondanks onze sceptische houding ten opzichte van dure onderzoeken staan wij achter het opzetten van een monumentenbeleid. Belangrijk is dat het niet belemmerend, maar stimulerend werkt om monumentale gebouwen te behouden. Goede communicatie is hierbij belangrijk. Er is bij eigenaren van monumentale gebouwen vaak een huiver en afkeer tegen wat gezien wordt als niet gewenste inmenging.
Wij willen ervoor pleitten nog eens kritisch naar het genoemde bedrag te kijken.

Als het gaat om het bevorderen van het toerisme worden een aantal positieve zaken in gang gezet. De kosten voor de camperplaatsen vinden wij in relatie tot de beperkte doelgroep hoog. Kan hiervoor niet samengewerkt worden met bestaande toeristische bedrijven of anderen?

Herhaalde malen hebben wij gepleit voor overleg met de buurgemeente over mogelijkheden elkaar te versterken als het gaat om het zwembad. Hiervan vinden wij weinig terug in de kadernota.

De WMO is reeds in de opiniërende raad van juni uitgebreid aan de orde geweest en dat zal de laatste keer niet zijn. De enige hartekreet die wij mee willen geven is, doe samen wat samen kan, zonder dat de dienstverlening daardoor in gevaar komt. In onze ogen kan samenwerking de dienstverlening alleen maar versterken.

Wij zijn blij met initiatieven van een tweetal kerken uit Aalburg, zoals bleek afgelopen vergadering van de opiniërende raad, maar verwachten dat zich hierbij nog meerdere kerken zullen voegen.

Wij zijn geen voorstander van verdere stijging van de begraafrechten. Het mag niet zover komen dat mensen voor crematie kiezen vanwege de hoge kosten van het begraven. Begraven van overleden nabestaanden is een Bijbels gegeven.

Het aanleggen van een park bij de WOZOCO in Genderen is een prachtig plan. De aanleg van wandelpaden en aanpassingen van het landschap eveneens. Als het gaat om prioriteiten stellen zal hier de tering naar de nering gezet moeten worden en de planning hierop moeten worden aangepast.

Wij hebben een aantal zaken benoemd, een aantal niet. Met name de onderwerpen, die naar onze mening nog eens overwogen moeten worden hebben wij genoemd. Verder is er zoals in de inleiding aangegeven een aanzet gegeven om coalitieprogramma gestalte te geven. Niet alles kan in één jaar gerealiseerd worden.

Het belangrijkste is een goede, sluitende begroting met daarin voldoende herkenningspunten uit het coalitieprogramma.

Bij het opstellen van de begroting wensen wij het college voor de komende tijd veel wijsheid en de onmisbare zegen van God toe. Wij, en vele anderen met ons, zullen u opdragen in onze gebeden.

De fractie van de ChristenUnie,

C. Nieuwenhuizen
C. Honcoop
J. Vos

G. van Helden, plv. fractie lid opiniërende raad
M. van Rijswijk, plv. fractie lid opiniërende raad