Onderwijs

Brede school budget teruggedraaid oktober 2008
Tijdens de behandeling van de begroting 2009  wordt een ammandement van de SGP aangenomen waarin wordt voorgesteld dat het restand van de 300.000 EUR voor brede school terug moet naar de algemene reserve nadat de peuterspeelzaal in Veen is gerealiseerd. Met 8 tegen 7  (oppositie tegen coalitie) wordt het voorstel aangenomen. Voor alle nieuwe voortellen moet het college toch langs de raad en hier zit geen substantiele winst in. 
Peuterspeelzalen
De ChristenUnie stemt in met het voorstel van het college om geld voor de peuterspeelzalen beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk aan de GGD eisen te voldoen. Op de vraag over een blik naar de toekomst werd door wethouder van der Hoeven verwezen naar de raadsvergadering van juni waarin  een plan van aanpak wordt gepresenteerd. Raadslid Honcoop vond het onbegrijpelijk waarom over zo een klein bedrag uren werd gesproken en over de rabobank nauwelijks.


Subsidie Godsdienstonderwijs op openbare scholen.
Raad van septeber  2006

De Hervormde gemeente van Wijk heeft gevraagd om een bijdrage voor het Godsdienstonderwijs op de school in Wijk.
Dit is een moelijke kwestie. Binnen de fraktie is hier dan ook goed over gesproken. Ook van divere leden hebben we reacties gehad op dit onderwerp. Subsidie verlenen heeft hier zijn voordelen en nadelen. Het is lastig omdat in het geval men subsidie verleent de deur wordt opengezet voor andere religies om hetzelfde te doen. Je kan daar als gemeente geen onderscheidt in maken. Verder is er nog de opvatting: scheiding van kerk en staat. Er zijn ook mensen binnen de partij die dit als unieke kans zien om het evangelie binnen onze eigen kernen te kunnen verkondigen. Bij dit agendapunt zal dan ook elk raadslid zelf kiezen of hij voor of tegen dit voorstel zal stemmen. (geen fraktiedisciopline)

Omdat de CDA. PvdA BAB en VVD tegen dit voorstel zijn zal er geen steun komen vanuit de gemeente voor het Godsdienst onderwijs

 

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Het proces om voor de openbare scholen ook een bestuur op afstand te krijgen, in plaats van integraal bestuur door de gemeente, zal naar verwachting medio mei 2009 zijn beslag krijgen. In een proces van bijna 2 jaar is hier door de gemeente samen met bestuurscommissie van Werkendam en het bestuur van de stichting uit Woudrichem aan gewerkt.

Leerlingenvervoer 30 januari 2007

Een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer wordt aangenomen.Hiervoor wordt zoveel mogelijk de modelverordening van de VNG aangehouden. Gelijktijdig vind de europese aanbesteding plaats. Via een klankbordgroep leerlingenvervoer wordt er gesproken met een vertegenwoordiging van ouders vanuit alle soorten leerlingenvervoer. In het beleid staat centraal dat de leerlingen met zorg de aandacht krijgen die ze verdienen. Voor keuze onderwijs wordt de regeling  zo aangepast dat ouders op basis van openbaar vervoer een vergoeding kunnen krijgen. Het vervoer wordt niet meer integraal door de gemeente geregeld.