Maatschappelijke zaken

November 2009: Strengere eisen CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Van enkele leden hebben wij vragen gehad over deze strengere eisen. Ook in het Brabants Dagblad van 20 november 2009 wordt over het onderwerp geschreven " Geen dagopvang meer voor ouderen”.  Omdat het voor ons als fractie onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn en over wat voor aantallen we hier spreken voor Aalburg willen wij hier graag enkele vragen over stellen, in informerende sfeer, aan de wethouder.
 
1       Wat zijn de gevolgen voor ouderen uit Aalburg door de strengere eisen van het Centrum Indicatiestelling Zorg? (en om wat voor aantallen gaat het)
2.  Hoe gaat de gemeente Aalburg hier mee om?
3.       Werkendam gaat met Woudrichem een speciale ambtenaar aantrekken, in hoeverre is en kan Aalburg hierbij betrokken worden in het kader van gemeentelijke samenwerking?
Uit de antwoorden van de wethouder bleek dat zij met verschillende maatschappelijke partners er alles aan gaat doen om de gevolgen voor mensen te beperken. Samenwerking met andere gemeenten is in dit thema niet mogelijk omdat Aalburg de WMO alleen uitvoert. De toezegingen van de wethouder zijn voor de ChristenUnie voorlopig voldoende en wij wachten de verdere ontwikkelingen af.

 

April 2009 Vrijwilligersverzekering.

Al in November 2008 vraagt Jaap Vos aandacht voor de vrijwilligers. Er is namelijk geld beschikbaar vanuit de landelijke overheid om deze te verzekeren. De wethouder heeft toegezegd aan deze verzekering te werken.

Update:   De gemeente Aalburg heeft per 1 april 2009 een vrijwilligersverzekering afgesloten. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico's bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger, bij zijn activiteiten ten dienste van de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval. Meer informatie via de site van de gemeente aalburg.

Armoedebeleid

In deze raadsperiode is in de vergadering van 25 september 2007 een nieuw armoedebeleid vastgesteld. Hier in is ieder geval beter geregeld dat kinderen kunnen sporten en dat de grens om in aanmerking te komen voor regelingen opgetrokken is naar 120% van het mimimum.

In samenspel met WMO, kerken en andere maatschappelijke organisaties is hier nog wel meer mogelijk. Tijdens bijeenkomst in Bibliotheek van Aalburg op 22 september werd ingegaan op dit onderwerp onder het motto:" Vrolijk besparen". Zowel wethouder als fractielid waren aanwezig om hier ideeën op te doen en te luisteren naar de problematiek.

Maasveren

Tijdens de raadsvergadering van nov 2007 heeft de ChristenUnie ingestemd met de stichtingsvorm om de exploitatie van de Maasveren zo lang mogelijk gratis te verzorgen. De huidige vaartijden worden gehandhaafd.

 

WAVA

Tijdens begrotingsbehandeling op 13 november 2007 stemt de ChristenUnie schoorvoetend in met motie om consequenties van uittreden te onderzoeken.  We vinden het belangrijk om de mensen centraal te stellen en rekening te houden met hun gevoelens tijdens dergelijke discussies. We zullen ons oordeel om evenuteel uit te treden niet alleen op financiele gronden maken. We spreken het vertrouwen uit in de wethouder en zijn meer een voorstander om de gekozen lijn van touwtjes aanhalen en werken aan een effectieve structuur af te maken. 

ChristenUnie Aalburg is van mening dat Aalburg door moet gaan met Wava Go. Zo verwoordde burgerlid Van Helden het in de opiniërende raad van 26 mei;

“De Wava is een sociale werkvoorziening. Het welzijn van de werknemers is dan ook een belangrijk uitgangspunt van de ChristenUnie in deze discussie. Verplaatsen of verandering heeft voor deze mensen een grote impact en is niet gewenst. De taak is te groot voor onze gemeente. Daarom is stoppen of uittreding geen optie. De laatste twee jaar geven vertrouwen dat het op financieel gebied goed gaat komen. De ChristenUnie ziet dan ook een gemeenschappelijke toekomst voor mens en werk bij WAVA-GO. “

 Raad van april 2008

Christenunie stemt in met de nieuwe GR en wil zich aansluiten bij het toekomstonderzoek door de WAVA eind 2008. De mensen die werken bij de WAVA centraal blijven stellen.

Dorpshuis en peuterspeelzaal in Veen

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2007 heeft de raad zich enthousiast uitgelaten over de schetsplannen die er liggen voor de verplaatsing van de peuterspeelzaal naar de Gymzaal. Een motie om het budget voor brede school te verminderen van 300.000 naar 150.000 € van de VVD werd ingetrokken.

 

Kosten Begraafplaatsen

De SGP heeft tijdens de behandeling van de begroting 13 november 2007 een Amandement ingedient op deze begroting. Hierdoor wordt een bedrag van ruim 40.000 euro niet toegevoegd aan de reserve maar ingezet om de kostenstijging voor begraven niet boven de inflatie uit te laten komen. Naast de ChristenUnie waren ook de PvdA daar al eerder voorstander van. met algemene stemmen werd dit voorstel aangenomen.

GGD begroting opinie mei 2007
De fraktie van de ChristenUnie stemt in met de zienswijze van het college ten aanzien van de GGD. Goed dat er geld komt voor EKD. De stijging van het aantal HIV en SOA's baart de fraktie zorgen en vraagt om extra aandacht. De complete raad kan instemmen met verder pas op de plaats en wil eerst een discussie voeren over het takenpakker en dan pas weer over geld.

Begrotingswijziging voor EKD april 2008

ChristenUnie stemt in met de begroting, een opgelegde taak vanuit de rijksoverheid die we nu als eerste op moeten pakken. Dat dit later nog een zoekttocht oplevert naar middelen voor het centrum voor jeugd en gezin is een gegeven.

Politie jaarplan 2007  raad van mei 2007
Christenunie vraag aandacht voor de problematiek van Loverboys die steeds meer richting het platteland schijnen te gaan opereren. Ook de aandacht aan voorlichting en mentaliteitsverandering bij jong en oud zou aandacht moeten blijven houden


AED heartsafe project in Aalburg Raad van mei 2007
Net als alle andere partijen stemt de ChristenUnie van harte in met de extra € 8.500 voor AEDs wel aandacht voor de bereikbaarheid buiten kantoor en openingstijden

Kleinschalig collectief vervoer  Raad van mei 2007
Christenunie vraagt over continuiteit van voorziening, kwaliteitslag en mogelijke korting van 20 % voor ouderen gezien het verschil in tarieven met WMO

Aalburg doet mee met de provinciale actie om de bereikbaarheid van het landelijke gebied te verbeteren, en niet te gaan voor gratis proeven in grote steden.  Een flyeractie start op 7 maart en er zal een werkbezoek aan Veolia worden ingepland.

Raad september 2006
ChristenUnie fractie is een voorstander voor steun aan Aalburg FM. Blijvende aandacht voor maatschappelijke functie rond verkiezingen maar ook de uitzendingen van radio goed nieuws vinden we belangrijk.

opinie 17 oktober 2006
Voorstander voor steun aan stichting hulp voor asielzoekers in onze gemeente.

Opinie van 7 november 2006 en begrotingsraad 14 november
Bij vragen over nieuwe bushaltes worden aangedrongen om ook een aantal fietsenstallingen te plaatsen.
Aandacht voor de mogelijkheid om zwemvoorzieningen te onderzoeken met de buurgemeenten
Stemmen voor een publieksactie om vloeken en grof taalgebruik te beperken.

Muziekschool Opinie van 8 mei 2007
De ChristenUnie steunt het voorstel van het college om een niewe overeenkomst met TOON uit Gorinchem aan te gaan. De financiele consequenties daarvan zijn beperkt al moet er  wel een ambtelijke inspanning geleverd worden voor incasso van lesgelden en een bod worden gedaan op muziekinstumenten die voor 40.000 in de balans staan. Behoud van werkgelegenheid is in beide opties hard te maken..
Voordelen van muziekschool zouden zijn: Voorziening in Aalburg, bereikbaar voor minder draagkrachtigen, nieuw elan, samenwerking tussen muziekverenigingen, uitvoeringen, meer keuze in instrumenten. mogelijkheden voor muziekonderwijs op scholen.
Helaas was een krappe meerderheid van de raad tegen het voorstel waardoor nu de lijn van persoonsgebonden budget wordt uitgewerkt door het college.  De uitvoering van PGB  zal zeker ook extra ambetelijke belasting geven zeker wanneer daar een inkomenstoets aan wordt gekoppeld.

Voor muziekschool ChristenUnie, PvdA en  BAB
voor PGB  CDA,  SGP  IDEAALBURG en VVD

Muziekschool Opinie van 13 maart 2007
Rond de bespreking van de problemen voor de muziekschool geeft ook de Christenunie het belang van Muziekonderwijs aan. Zij betreuren de gang van zaken en zien het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voor de leerlingen en docenten een oplossing  te zoeken. Zij hopen dat aansluiting bij een groter verband lukt.

Muziekonderwijs subsidie Raad maart 2008

ChritenUnie is blij met mogelijkheid om ook zangles via subsidie te volgen en ook de mogelijkheid om van 18 tm 21 jaar meer mogelijk te maken.

GEZONDHEID
Opinie van 13 maart 2007 volksgezondheidsnota
ChristenUnie is blij dat ook tabaksverslaving nu wordt genoemd maar mist gokverslaving nu in het rijtje. Prioriteitstelling en omvang van de problematiek worden genoemd.  De link met WMO is voor de ChristenUnie niet duidelijk bij dit onderwerp. Meerdere partijen hechten belang aan meetbare doelstellingen op dit gebied en een koppeling met de vorige nota en de resultaten.

Raad van maart 2008 Volksgezondheisnota

De ChristenUnie vind het jammer dat er nu geen aandacht meer is roken, ondanks alle aandacht die er landelijk voor dit onderwerp is. Bij alcohol wordt er geconcentreerd op jongeren terwijl dit ook een volwassenen probleem is. De suggestie om als gemeente hier het goede voorbeeld te geven wordt met gelach ontvangen.

SUBSIDIEBELEID

Raad maart 2007

Algemeen is de indruk dat nieuwe beleid past in deregulering en er goed gekeken is naar de aanbevelingen van de rekenkamer commissie. Met name de grote subsidieontvangers moeten meer prestatiegericht rapporteren, voor kleine aanvragen wordt gestreefd naar minder papierwerk. Nieuwe regeling is niet limitatief en bied ruimte voor nieuwe aanvragen.