Financiën

Financiën

Begrotingsbehandeling 13 november 2007

De door het college voorgestelde begroting en 1e begrotingswijzing werd met algemene stemmen aanvaard. Ook de 3e tussenrapportage en de nota reserves en voorzieningen werd zonder opmerkingen vastgesteld.

Tijdens deze vergadering werd er door de BAB een motie ingediend dat alle grotere posten in de tussenrapportage vooraf aan de raad moeten worden voorgelegd in een pre-advies. Zij noemden daarbij een grens van 10.000 eur. Dit voorstel leidde nog tot wat discussie over de grens van dit bedrag maar werd vervolgens toch niet aangenomen.

De motie van de BAB om het bedrag voor de rekenkamer te verhogen door de geplande bezuiniging van 2500 € terug te draaien werd met algemene stemmen aanvaard. De ChristenUnie had in haar beschouwingen gevraagd om dat volgend jaar te doen, maar door de financiele ruimte had men geen bezwaar om dit direct te doen.

 

Opinie van 17 Oktober

  • Vraag naar stand van zaken van rechtmatigheidstoets in Accountantscontrole
  • In te stemmen met herkapitalisatie van Intergas