Bedrijfsvoering en bestuur

Raad December 2009: Bestuursopdrachten 1e mijlpaal.

De uitwerking van de bestuursopdrachten over de samenwerking mag een 1e mijlpaal genoemd worden. De college's zijn de uitdaging met veel energie aangegaan en hebben nu de plannen en uitvoering van de samenwerking op papier staan. De logische vervolgstap is het nu daadwerkelijk ineenschijven van ambtelijke teams om kostenbesparingen te behalen en taken niet dubbel te doen. Als aandachtspunten gaf de ChristenUnie verschillende succesfactoren mee die uit analyses van succesvolle samenwerkingen uit het bedrijfsleven komen; 

 • Waak voor "gezapigheid" dat mensen het wel prima vinden en niet meer kritisch zijn. Blijf elkaar motiveren en elkaar betrekken in de plannen. Blijvende commitment (verbonden voelen/zijn) is nodig om de samenwerking te laten slagen.
 • Zorg voor een blijvende gelijke inbreng.
 • Zorg voor heldere doelstellingen en open verwachtingen naar elkaar toe

Raad December 2008  Niet vrijblijvend samenwerken

In de raadsvergadering van december 2008 spreekt de raad zich uit voor niet vrijblijvende samenwerking met de buurgemeenten Woudrichem en Werkendam. Cees Nieuwenhuizen benadrukt dat de ChristenUnie het samenwerkingsmodel altijd voor ogen heeft gehad. Het is daarbij van belang dat de gemeente ook zijn eigen gezicht houdt, dicht bij de inwoners.  Ook vanuit Den Haag komen signalen dat er meer vrijheid komt in de manier waarop samenwerking vorm krijgt. Met name in de Backoffice moet winst te maken zijn. (samenwerken van Ambtenaren) Het zoveel mogelijk harmoniseren van beleid maakt ambtelijke samenwerking eenvoudiger. Eigen keuzes blijven daarmee wel mogelijk. In Woudrichem en Werkendam is ook gekozen voor samenwerking. Woudrichem heeft een voorkeur fusie op (korte) termijn terwijl Werkendam de evaluatie later heeft gesteld dan de andere gemeenten.

Samenwerken is  belangrijk

De ChristenUnie had regionale samenwerking hoog staan in het verkiezingsprogramma van 2006. Daar zijn in ieder geval resultaten bereikt in ICT samenwerking, onderwijs, economische zaken, brandweer en VVV in de regio. Voor belastingen is er voor een deel aangesloten bij waterschap Rivierenlanden die een deel van de inning en de kwijtschelding organiseert.

Bestuurskrachtmeting opinieraad van 22 mei 2008
Tijdens speciale opinierende raad werd door de ChristenUniefractie aangegeven dat zij het niet zinvol vinden om een uitgebreide discussie te voeren over de opgaven voor de bestuurskrachtmeting. In grote lijnen moet worden aangegeven of er opgaven worden gemist en of er opgaves niet meer actueel zijn..

 • Instemmen met verordening voor ereburgelid van de gemeente.

Bestuurskrachtmeting opinieraad van 18 oktober 2007 en raad van 31 oktober

 • Instemmen met een bestuurskrachtmeting als
  •     het niet tot doel heeft om 1 Altena gemeente te maken
  •     De kosten beperkt moeten blijven

27 april 2006  raad

 • Instemmen met keuze voor 3 wethouders
 • Instemmen met Coalitieprogramma
 • Stemmen voor een termijn van min 24 uur om vragen in te dienen voor opiniërende raad.

Deregulering

Deregulering is een van de doelstellingen van de coalitie van ChristenUnie, CDA en PvdA. Deze doelstelling wordt nog eens onderstreept door de motie Sheikariem. In het geplande traject zijn alle bestaande regelingen en verordeningen tegen het licht gehouden. Alle niet gebruikte regels zijn afgeschaft, qua leesbaarheid en vorm zijn de overgebleven regels herschreven. De overgebleven regels zijn digitaal te zien op de website van de gemeente.  Deregulering blijft een aandachtspunt.

De raad praat over

Vergadering van januari 2009 Digitaal notuleersysteem

De gemeenteraad van Aalburg discuseerd over een nieuw digitaal notuleer systeem. Nu wordt er een schriftelijk verslag gemaakt. Het voorstel wat uit het presidium naar voren komt is om alleen gesprekken op te nemen en met een besluitenlijst te gaan werken.

De meningen zijn verdeeld. De ChristenUnie vind het een stap voorwaard dat de notulen zonder papier kunnen. Minder uitwijden in de vergadering is ook minder naluisteren. Al was het maar vanuit millieu beredeneerd.

In het nieuwe systeem kan je per onderwerp of per spreker op internet naluisteren wat gezegd is.  De burgemeester geeft aan dat de vergadering voor meer mensen toegankelijk wordt.

Tegenargumenten komen vanwege: de wens om toch te kunnen lezen, Raadslid zonder internet,  storingsgevoeligheid, Alles weergeven geeft ook fouten of versprekingen weer.

Dienstverlening

Algemeen

In vele onderszoeken wordt de dienstverlening van de gemeente gemeten. In de afgelopen periode onder andere de staat van de gemeente, onderzoek naar vestigingsklimaat maar ook eigen onderzoeken naar bestuurskracht en voor EGEM i.

Vanuit de bestuurskracht meting is de conclusie in oktober 2006:

 • Aalburg de zaken goed in orde heeft
 • Personeel een onderbezetting heeft voor al het werk wat gedaan moet worden.
 • Op termijn dit ook financieel problemen kan geven.
  • Operationeel sterk directe dienstverlening aan burger en bedrijven,
  • Tactischg nog goed, beleid
  • maar strategisch zwak.

Van de drie gemeenten in het land van Heusden en Altena een hoge score.

 

Aanschaf Rabobank gebouw december 2006

In deze raadsvergadering is besloten het "oude" bankgebouw over te nemen om daar alle baliefuncties in onder te brengen. Hoewel een flinke investering ook een bezuiniging in het plan om het bestaande gemeentehuis te verbouwen. Omdat het al een goed toegangkelijk gebouw is ,zijn hier weinig bouwkundige aanpassingen.  Omdat de hele afdeling welzijn in het loket wordt gehuisvest is het ook mogelijk om, zonder kostbare noodvoorzieningen, het bestaande gemeentehuis te pimpen. Een project wat in het voorjaar van 2009 in uitvoering is gegaan.

De bovenverdieping van het aalburgloket kan verhuurd worden, zo zal medio 2009 de afdeling ICT voor het Land van Heusden en Altena hier gevestigd worden.