Uitnodiging kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing nov 2018

wervingdinsdag 02 januari 2018 11:03

Wilt u meewerken aan een zichtbare en sterke ChristenUnie in de nieuwe gemeente Altena? Als uw antwoord hierop JA is, dan nodigen wij u uit, om een brief of korte mail te sturen naar de selectiecommissie van ChristenUnie Altena (i.o). Met als doel om een goed resultaat te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente in november 2018.

Op de gezamenlijke ledenvergadering van 26 oktober jl. is besloten om met het oog op de selectie van de kandidaten een onafhankelijke selectiecommissie te benoemen. Deze commissie selecteert verkiesbare kandidaten en stelt hiervan een lijst op die door de ledenvergadering op D.V. 15 maart zal worden vastgesteld. Naderhand bestaat er gelegenheid om deze lijst nog met andere namen aan te vullen. Omdat het voor de eerste keer is dat de drie ChristenUnies in Altena samen een lijst opstellen en daarbij gebruikmaken van de deskundigheid van een zelfstandige selectiecommissie is het belangrijk dat u zich ZELF voor 13 januari 2018 aanmeldt!

De selectiecommissie bestaat uit drie personen, die niet direct bij de drie ChristenUnies in Altena betrokken zijn:

  • Hans Freije, wethouder in Gorinchem
  • Piet Pruijssers, Rabobank-bestuurder in ruste
  • Jan van Groos, wethouder in Waalwijk

We zoeken

  1. kandidaten die actief deel willen nemen aan het fractiewerk (als raadslid, in de schaduwfractie of bestuurswerk, de ‘top-tien op de lijst’).
  2. personen die hun steun willen verlenen aan de partij. Als u dat wilt, zet de selectiecommissie u op een niet-direct verkiesbare plaats.

Werkwijze commissie

De selectiecommissie werkt allereerst met de richtlijnen van het landelijk bureau (zie de bijlage bij deze brief) Daarnaast heeft de gezamenlijke ledenvergadering op 26 oktober een aantal eigenschappen vastgesteld waar een kandidaat aan zou moeten voldoen.

Oproep aan u

  1. Als u aangeeft, in de top 10 plaats te willen nemen, wordt u uitgenodigd voor een selectiegesprek met de commissie. Deze gesprekken worden gehouden op 20 januari en 3 februari 2018. We verwachten dat deze groep kandidaten ook een actieve rol in de campagne wil vervullen. U kunt uw reactie vóór 13 januari 2018 in een mail sturen naar h.freije@xs4all.nl
  2. Als u steun wilt verlenen aan de nieuwe partij maar niet op een verkiesbare plaats wilt staan, wordt u nadrukkelijk ook uitgenodigd om met de campagne mee te doen! De ChristenUnie Altena vindt het belangrijk dat er bijvoorbeeld mensen op de lijst komen vanuit verschillende dorpen, kerken, achtergronden en met verschillende competenties. Zo spreekt de partij de meeste mensen aan! U bent dus nodig om met een voor velen herkenbare lijst de verkiezingen in te gaan! U kunt in een korte mail naar h.freije@xs4all.nl schrijven, dat u bereid bent, ook verderop op de lijst geplaatst te worden.
  3. Ook wordt U van harte uitgenodigd deze brief onder de aandacht van andere leden te brengen: Vraag aan andere mensen of ze bereid zijn op de lijst geplaatst te worden. Heeft u vragen, dan kunt u die ook stellen aan de contactpersoon van de selectiecomissie Hendrik Both: hendrikboth@outlook.com

Criteria voor kandidaatstelling

Fundament
Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende Woord van God, waardoor zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Het zijn herkenbare navolgers van Christus in de politiek. Daarnaast hebben zij een basisinstelling die verwoord wordt in de volgende termen:

Dienstbaarheid
De grondhouding van elke kandidaat die een politiek-bestuurlijke functie wil bekleden moet zijn dat hij van harte bereid is om in een dienende functie werkzaam te zijn, d.w.z. om God, de naaste en de partij te dienen. Concreet betekent dit: niet het eigen belang voorop en niet willen heersen, maar nederigheid, willen samenwerken, onderwerping aan Gods Woord en het beste voor mens en samenleving zoeken.

Authenticiteit
De politiek lijkt onder steeds grotere invloed te staan van media, hypes en opiniepeilingen. Een ChristenUnie-politicus blijft daarin zichzelf en houdt vast aan de Bijbel, het verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen. Hij of zij is eerlijk, ook over gemaakte fouten.

Integriteit
Integer handelen houdt in dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Niet alleen strikt de regels volgen, maar in relatie tot mensen en middelen een betrouwbaar, transparant christen zijn, een mens uit een stuk. Vertrouwen wekken door sociale en ethische normen te handhaven, ook als er kansen zijn dat minder te doen.

Bereidheid om te leren
In de overvloed aan criteria die vaak genoemd worden, bestaat het risico op een vruchteloze zoektocht naar het bekende ‘schaap met vijf poten’. Het is goed om te beseffen dat zelden een kandidaat gevonden wordt die aan alle criteria kan voldoen. Belangrijker is het dat de kandidaat de bereidheid en inzet toont om te leren en dat de genoemde competenties (in de profielen) in ieder geval in potentie aanwezig zijn.