laatste kadernota voor Aalburg

ab kadernota 2017woensdag 12 juli 2017 08:33

In 2019 is er een nieuwe gemeente Altena, Voor 2018 maakt Aalburg nog een eigen begroting en in dit nieuwsartikel staan de belangrijkste punten uit de inbreng van de ChristenUnie en het debat.

De kadernota is een beschouwing van de politiek partijen op het voorwerk van het college op de nieuwe begroting. Het is weer voor de eerste keer sinds jaren dat deze zwarte cijfers laten zien.

De tekst van de inbreng van fractievoorzitter Kees Nieuwenhuizen is in dit artikel opgenomen.

in het debat kwamen aantal elementen naar voren:

  1. ChristenUnie diende samen met coalitiepartners SGP en B.A.B. een motie in om een stap verder te gaan in uitwerken van het evementenbeleid.  Vooral voor het aspect geluidsoverlast ontbreken objectieve waarnemingen en als blijkt dat organisatoren zich niet aan  de afgesproken spelregels houden moet daar ook een sanktie aan verbonden zijn. Stemming 10 voor en 4 tegen
  2. een motie van CDA om gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen, was een verdere uitwerking van de voorzet die het college gegeven had. Van het resultaat van 2016 is ruim 200.000 extra bestemd voor dit doel. ChristenUnie definieert de term duurzaam voor maatschappelijk vastgoed breder. zeker richting de fusie is een goede functie en een goed bestuur minstens zo belangrijk als een zonnepaneel op het dak.
  3. De oproep van de ChristenUnie om voor sociale en betaalbare woningen extra inspanning te leveren, kon op steun rekenen. Al zijn makkelijke opties zonder actieve grondpolitiek niet eenvoudig.

Meerdere partijen vroegen om aftoppen van de reserves die er zijn in het sociaal domein. De ChristenUnie ziet de voorstellen tegemoet maar wil het voorbehoud wel in de raad houden of het dan daadwerkelijk aan zorg of sociaal domein gerelateerde doelen gaat.

fractie ChristenUnie Aalburg

Kees Nieuwenhuizen en Pieter van Dueren den Hollander

Aalburg of Altena?

Nog anderhalf jaar. Hard wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente Altena. Door medewerkers, bestuurders en raadsleden ieder in eigen geleding, in de eigen gemeente. Maar ook tussen de gemeenten onderling wordt er meer en meer samengewerkt, ook door onze fracties. Er wordt een extra inspanning gevraagd van medewerkers, die vaak gedeeltelijk of geheel bovenop de reguliere werkzaamheden komt. Het proces brengt ook onzekerheid met zich mee. Daarom wil ik namens onze fractie waardering uitspreken voor het werk dat verzet is en wordt , zoals ook de voorliggende laatste Aalburgse kadernota. Wellicht een collector’s item?

Samen doen

Wat is belangrijk voor onze inwoners het komende jaar in de overgang naar Altena. Vorig jaar hebben wij benadrukt dat het Samen doen project hiervoor belangrijk is. Dat willen wij nogmaals onderstrepen. Het is van belang dat onze dorpen zich kunnen profileren in de nieuwe gemeente. Daarvoor hebben ze al kunnen oefenen in het kleinere Aalburg. Hoe beter georganiseerd, hoe beter de inwoners uit de dorpen hun eigenheid kunnen bewaren. Laten we 2018 hiervoor goed benutten en er samen als gemeente en gemeenschappen voor zorgen dat Samen doen staat als een huis.

Voorzieningen

Wat hier op aansluit is het borgen van instandhouding van voorzieningen. Dat kan door er voor te zorgen dat er een duurzame basis is door goed bestuur en een gezonde financiële basis.

Als ChristenUnie vragen we in het bijzonder aandacht voor de toekomst van de Alburcht. Het college heeft hier ook aandacht voor. Wij vragen het college om hier zo nodig middelen voor beschikbaar te stellen en te zorgen voor een toekomst bestendige Alburcht. Wij denken dan aan het onderbrengen van activiteiten in de Alburcht, die huurinkomsten genereren. Bijvoorbeeld de activiteiten van Bubeclu. Maar ook kan er mogelijk een gemeentelijk steunpunt komen na 1 januari 2019 voor dit deel van de gemeente Altena. Of samen met een bibliotheek kan een "gemeentewerf"ontstaan zoals in het gemeentehuis van Woudrichem.

De bibliotheek is voor onze fractie een zorgpunt. Wij gaan ervan uit dat in Aalburg geen handtekeningenactie nodig is zoals in Werkendam om de bibliotheek te behouden voor onze samenleving. Zoals net gezegd zien wij mogelijkheden om een goede basis te leggen voor een aantal voorzieningen door zaken te combineren.

Duurzaamheid

De ChristenUnie wil ook graag nog een extra stap zetten om de duurzaamheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen, zoals scholen en dorpshuizen. Dat kan voor de Alburcht ook een bijdrage leveren voor het drukken van de energiekosten de komende jaren. Een ander mogelijkheid is om nog meer oude energieslurpende openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Het verduurzamen van particuliere woningen is een lastige opgave. Wij willen het college vragen of dit een onderwerp kan zijn binnen de contacten die er zijn rond Samen doen.

De gemeentewerkplaats is niet direct een voorziening voor onze inwoners, maar door het asbestdak versneld te vervangen en zonnepanelen te plaatsen kan de gemeente het goede voorbeeld geven. Het vervangen voorkomt dat het dak kleine asbestdeeltjes door erosie verliest met daarbij horende consequenties.

Zelfredzaam of behulpzaam

Samen doen heeft ook te maken met het veranderen van de rol van de overheid. De samenleving moet meer zelfredzaam worden. Binnen de gemeente wordt naar een goede balans gezocht om te voorkomen dat zwakkeren in de knel komen. Dat onderschrijft de ChristenUnie. Het is onze plicht om te zorgen voor onze naaste, maar dat ontslaat de overheid niet van haar taak behulpzaam te zijn voor de zwakkere medemens (of m.a.w. "een schild voor de zwakkeren). Daarom willen wij nogmaals onderstrepen dat zorgmijding zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Anderen kunnen niet zondermeer op een reguliere arbeidsplaats terecht en hebben extra ondersteuning nodig, of zelfs een z.g. "beschutte" plaats. Wij zijn bereid om hiervoor extra budget beschikbaar te stellen indien dat nodig is om WAVA zijn werk te kunnen laten doen.

Een financiële buffer voor de WMO om pieken of tegenvallers op te kunnen vangen vinden wij noodzakelijk.

Er ligt ook een taak om woningbouwcorporaties te motiveren om sociale huurwoningen te bouwen en ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is voor mensen met een laag inkomen. Wij zijn bereid om voor zover mogelijk binnen de regels een tegemoetkoming te doen door een aangepaste grondprijs te hanteren, of op een andere wijze de corporaties tegemoet te komen.

Een veilige omgeving

Een breed onderwerp, wat ook breed leeft onder onze inwoners. Een ambulance die op tijd komt, voldoende vrijwilligers voor de brandweer, binnen korte afstand van iedereen een AED, veilige schoolroutes, een veilige Kromme Nol. Zomaar een opsomming van verschillende onderwerpen. Als ChristenUnie vragen wij het college het komende jaar hiervoor waar nodig nog een extra inspanning te doen.

Van Aalburg naar Altena

Met het bovenstaande hebben wij aangegeven hoe wij het laatste jaar willen benutten om zo goed mogelijk de overgang kunnen maken van Aalburg naar Altena. Er moet nog veel werk voor verzet worden. Regels op elkaar afgestemd. Een mooie gelegenheid om het aantal regels kleiner te maken. Belastingen en heffingen moeten op één lijn komen. Op de website van Coelo kun je in één oogopslag zien waar de verschillen zitten tussen de gemeenten. Met name het verschil van de rioolheffing is fors nu nog in het voordeel van de Aalburgse inwoners. Dit vraagt een zorgvuldige aanpak naar alle inwoners om grote verschillen tussen belastingen en heffingen in 2018 en 2019 te voorkomen.

Ik wil eindigen met een woord van Franciscus van Assisi:

De nederige dienaar van God

Gelukkig de dienaar die zich niet beter vindt,

Wanneer de mensen hem prijzen en verheffen,

Dan wanneer ze hem waardeloos,

Eenvoudig en verachtelijk vinden.

Want zoveel als een mens is in de ogen van God,

Zoveel is hij en meer niet.